فقر و بی سوادی فراگیر جامعه افغانستان از گذشته های دور تا زندگی امروزی

Posted on at


از سال های متمادی به این سو میبینیم که جامعه ما مردم ما متاسفانه هنوز هم در فقر و بی سوادی به سر میبرد، دامن گیر و دچار این پدیده ظلت بار فقر، نابسامانی های زندگی، غم به سر رساندن نان و پوشاک، درس و تعلیم اولاد های خویش است، از گذشته ها و زندگی امروزی مردم ما اگر یاد آور شویم دیده میشود که خانواده های زیاد در فقر زندگی دارد مشکلات زیاد را متقبل میشود بار ظلت میکشد فراگیر کار های شاقه میباشد، یک تعداد اشخاص به خاطر مهیای نان بر خانواده خود از صبح تا دیگر سر چهاراهی ها استاد شده تا روز را با کارگری خاتمه داده تا بتواند شکم اولاد خود را سیر کند، آن هم با دست مزد بسیار ناچیز که میتواند یک دسترخوان خیلی ساده یا واضع تر بگویم کنم نان بخور نمیر است آمده سازد حتی روز های هم اتفاق می افتد که کارهم برشان پیدا نشده صبح را با دل غمگین شکم گرسنه ، لب های خشک با چهره مایوسانه که متوان هزار مشکل درد را حس کرد شام میکند و چشم فامیل و فرزند به دروازه ای است که پدرجان میاید او فرزند که هنوز ایام طفلیت را به سر میبرد هزار آرمان ارزو دارد وقتی چهره پدر را میبیند چی حس خواهد داشت، وقتی شب را با شکم گرسنه میخوابد وقتی امکانات تعلیم ندارد، خوراک و پوشاک نمیباشد این وضیعت را اگر بنگریم گر دل سنگ هم باشد آب میشودیک تعداد دیگر که در دفاتر و شعبات دولتی و شخصی ایفای وظیفه میکند نسبتآ زندگی شان خوب است به علم و تحصیل دست رسی دارد  باز هم امید و خوشبینی داریم انتظار آینده درخشان را میکشیم بلی علم تحصیل است خانواده های است که توان دارد قسم که یاد آور شدیم زندگی نسبتآ بخور نمیر است که فرزند اش به مکتب برود از علم بهره مند شود تا آینده روشن و زندگی خوش داشته باشد و آن ارزوی که یک پدر دارد برآورده سازد مصدر خدمت بر جامعه و خانواده خود شوداما متاسفانه بگویم یا بدبختانه که فیصدی زیاد از مردم ما، هم وطن ما هنوز هم شدیدآ در فقر بسر میبرد از سواد بی بهره مانده که این آمار را میتوان در اطراف از ولایات زیادتر دید، با فقر دست و پنجه نرم میکند دشواری های فراوان را دیده با تغیر مواسم برخورد با مشکلات زیاد،مهیا ساختن چگونگی آب، نان، مکان، پوشاک، حتی خانواده های است که خانه ندارد در زیر خیمه ها زندگی میکند آنها سرمای هم دارد و همین طور گرامای بسیار شدید با تغیرات هر موسم مشلات گوناگون دچار میشوددر این رابطه میخواهم بحث خود را ادامه بدهم تعداد هم است فامیل های که بسیار زندگی مرفه آسوده، زندگی سرشار با امکانات خیلی وسیع که تحت هر شرایط زندگی آماده گی برخورد با مشکلات را دارد یا باید اظافه کرد این اشخاص یا سروت مندان در زندگی خویش با مشکلات رو به روی نمیشود زندگی شان تظمین شده است اگر از هر طریق که است سروت را که دارد یا بدست میارد، در آن باره گفتنی ندارم، گفته میتوانیم فرزندان شان در بهترین مکاتب، پوهنتون ها، تفریح ها در تغیرات مواسم، زندگی خوش را سپری میکند اما خدا کند خدمت بر جامعه خود هم داشته باشد از وی شخص عالم و عادل به درآید، مگر دل او پدر فقیر نمیشود که بهترین زندگی داشته باشد اولاد هایش در بهترین مکاتب درس بخواند، نان و پوشاک خوب داشته باشد فرزند اش روی مشکلات را نبیند، میخواهماین را هم بگویم که


شکم سیر کی آید ازگرسنه
نویسنده: سیر حکیمیAbout the author

siyarhakimi

i am siyar hakimi Born in Farah AFG,i have been graduated Fram Abu Abdullah Taqi High school,& graduated successful Fram CTI in Kabul AF.

Subscribe 0
160