امانت داری از نظر اسلام

Posted on at


امانت داری در اسلام دارای مفهوم و معنای متعددی و سیع بوده است که مفاد تمام مفهموم و معنای آن به این امر بر می گردد که مسلمان باید متوجه این نکته باشد که در برابر هر کاری  که به او سپرده می شود مسٔول است و مورد باز پرس خداوند ج قرار می گیرد . در نظر بسیاری از اشخاص امانت داری تنها منحصر به حفظ اموال مردم است ولی باید در نظر داشت که امانت داری در اسلام دارای مفهوم وسیع است که شامل اکثر موارد زندگی می شود و دارای اهمیت فوقالعاده در اسلام بوده استیکی از مهمترین مفاهیم امانت داری  امانت در برابر ادای  وظایف که به  انسان سپرده می شود می باشد که باید با تمام سعی و تلاش خود آنرا انجام دهد اسلام این بخش امانت داری را خیلی مهم و ارزشمند می داند و از مسلمانان می خواهد تا مخلصانه در برابر اجرای امور مربوط خود بکوشد زیرا تنبلی سبب کم کاری شده و باعث می شود که مردم به خواست خود نرسد که این خود در جامعه اختلال را به میان می آورد و هر کس به نوبه خود به جاه طلبی و بر آورده شدن خواست های خود می کوشند که این جاه طلبی افراد سبب فساد و ویرانگری در میان همه امت مسلمان می شود


اسلام همیشه به یک حاکم و رهبر امین در یک  سرزمین تأکید می کند چون همه ای ثروت و افراد مملکت به او امانت داده می شود و این یک مسؤلیت بزرگ است که تنها امانت داری در حفظ و رهبری آن می تواند موفق باشد . اشخاص باید تمام وظایف و مقام های حکومتی را یک امانت مردم بداند و به هیچ صورت از آن در جهت نفع شخصی خود استفاده نکند چرا که سرقت از ثروت و منابع عامه و هر گونه استفاده جویی نا مشروع از مقام و وظیفه دولتی گناه نا بخشودنی است و هیچ وقت حق بنده را خداوند ج نمی بخشدیکی از معانی مهم امانت داری از نظر من حفظ راز و اسرار مجلس های مشروع و یا اسرار یک شخص که با انسان در میان می گذارد می باشد که حضرت محمد ص نیز در این مورد می فرماید « اگر شخصی برای دیگری سخنی را می گوید و باز به این طرف و آن طرف می بیند این سخن او یک امانت است » که متأ سفانه امروز در برابر اسرار مردمان امانت بسیار کم وجود دارد


روابط زنا شوهری در اسلام یک پیوند مقدس و قابل احترام است و باید مسایل مربوط به همسری و ازدواج به عنوان یک امانت بزرگ پنداشته شود . انسان در برابر استعداد و هوش و تمام اعضای بدن خود مجبور به امانت داری است و تمام وجودش  برای او به امانت داده شده است که به استفاده درست و حفاظت از آن مسؤل است .خلاصه امانت در اسلام بسیار وسیع است که در اینجا تنها به چند امر مهم و معدود آن اشاره شد


.


در آخر صفت امانت داری  و امین بودن زمان می تواند به مثابه یک قوت باز دارنده از پستی ها وخیانت عمل کند و انسان را به طرف رعایت حقوق دیگران سوق دهد که در عمق و جدان جای بگیرد چنانچه محمد ص می فرماید « امانت ابتدا در قلب مردم (صحابه کرام ) فرود آمد و بعد از آن قرآن نازل شد و آنها از قرآن وسنت علم آموختند » About the author

samira11haidary

samira haidary one of the womensannex writer.

Subscribe 0
160