زندگی

Posted on at


زندگی


زندگی مجموعه ای شگستها و پیروزیهاست و موفق آنکه پیروزیهایش بیشتر باشد


زندگی یعنی زنده بودن مسئله اینجاست که این (زنده بودن) را چگونه سپری می کنیم؟


هیچ کس نیست که از زندگی خودش راضی باشد و درضمن هیچ کس نسیت که بتواند از زندگی دل بکندبه زندگی دیگران حسرت نخور چون دیگران هم به زندگی تو حسرت می خورند


زندگی شرین است انسانها به دست خودشان این شرینی را تلخ می کنند


زندگی را آسان بگیر چون روزگار باندازه کافی به تو سختی خواهد داد


زندگی کن و بگذار دیگران هم زدگی کنندهیچ زنگی به دلخواه نیست چون که هیچ تولید به دلخواه نیست


اگر زنده ی زندگی کن ولی اگر زندگی جاوید می خواهی نام نیک از خودت بگذار


گروهی از مردم آنچنان بی روح و بی احساس زندگی می کنند که فرقی با مرده ندارند


زندگی هنگامی زیباست که بخواهیم با دیگران زندگی کنیم و دیگران بخواهند با ما زندگی کنند


نوع تولد و مرگ تو دست تو نیست اما نوع زندگیت را خودت میتوانی تعین کنی


زندگی حق بشر است و فقط خدا و قانون می توانند این حق را از او بگیرند


نعمت صاحبی


 About the author

niamat-sahabi

Niamat Sahabi Was Born in Kabul Afghanistan he is studyig Law in Faculty of Law in Cairo University

Subscribe 0
160