فقط یک احساس

Posted on at


مو هایش را که روی پیشانی اش بود باد نوازش میداد و گاهی هم به رقص در می آورد دلم میخواست باد تند تر شود تا بیشتر روی زیبایش را ببینم ساعت چهار عصر بودباد خزانی میورزید من در ایستگاه موتر ها ایستاده بودم او هم در کنارم ایستاده بود هر لحظه ای که میگذشت بیشتر محو دید نش میشدم از خدا میخواستم این انتظار طولانی تر شود و هر گز موتر نیاید اولین بار بود چنین احساسی داشتم تمام بدنم به شکل عجیب میلرزید اما هنوزم نمیتوانستم درک کنم این لرزش از دیدن او هست یا از سردی هوا است.هر باری که موتر میامد مرد ها سوار میشدند و برای او جای نمیماند با هر بار امدن موتر قلبم تپش اش زیاد تر میشد که مبادا سوار شود وقتی برایش جا نمیماند از خوشی چو دیوانه ها میخندیدم او در تمام مدت که به او میدیدم حتا یک بارمهم به من نگاه نکرد بار بار به ساعت خود میدید و چادر خود را منظم میکرد.برای من فضا خیلی عاشقانه بود هوای خزانی و ریزش اهسته اهسته برگ های درخت و بودن بهترین دختر که در زندگیم دیده بودم در کنارم من انقدر محو تما شای ان زیبا روی شده بودم که اصلا سرو صدای موتر ها و ازدحام مردم را متوجه نمیشدمیک بار او و چند خانم و طفل که در کنارش بودند به راه افتادند من تازه متوجه شدم یک موتر تونس شهری ایستاده پیش روی ما او میخواست به موتر بالا شود من هم زود حرکت کردم و خود را به موتر رساندم و در سیت عقب موتر نشستم و هم با چند خانم و چند طفل به سیت پیش روی مانشسته بود و من دیگر از دیدنم روی او محروم بودم اما دل خوش به این بودم که او پیش روی من نشسته بود از دا میخواستم که ازدحام ترافیکی باشد چون در چنین یک لحظه یی توقف ترافیکی هم بهترین توقف دنیا بود برایم .این که من به کجا میرفتم موتر به کجا میرفت و ما در کجا بودیم هیچ نمیدانستم چندین ایستگاه امد بعضی ها به موتر سوار شدند و بعضی ها هم پیاده من اصلا یکبارم متوجه گپ های شان نشدم فقط میدیدم یک تعداد سوار پیاده میشدند تا بلاخره او هم صدا زد پایین میشوم من صدا کردم از پشت سرم پایین میشود او پیاده شد  در سرک پول اش را داد و روان شد من نیز از عقب او که موتروان صدا زد کرایه نمیتی من برگشتم جیب هایم را پالیدم تا مقداری از پول را یافتم به موتروان دادم او پول میده ام را میپالید من برا افتادم موتر وان صدا زد بیا او بچه پول ات را بگی من جواب ندادم 


ادامه دارد


زحلAbout the author

160