قلعه کافر

Posted on at


در روی این کره خاکی در قاره آسیا کشوریست به نام افغانستان که در شمال شرق ولایت فراه این کشور منطقه ایست به نام "کافر قلعه" طبیعت این منطقه را دشت سوزانی احاطه کرده است که در گرمای تابستان و در سرمای زمستان بسیار طاقت فرساست.


 


کافر قلعه که دارای قدمتی بیش از 4000 سال است توسط کفاری که در آن وقت در این سرزمین قرار داشتند ساخته شده است در کنار این قلعه ،کوه بسیار بزرگی نیز وجود دارد که به نام کوه کافر قلعه مسمی گردیده است. شهرت این منطقه به چاه بسیار عمیقی است که در کنار این کوه قرار دارد است این چاه دارای عمق بسیار زیادی است که همه ساله افرادی که در مناسبت های مختلف سال به تفریح به دامن کوه و صحرا سفر میکنند از این چاه نیز بازدید به عمل میاورند به گفته بزرگان و افراد مقیم آن منطقه تا حال کسی به عمق اصلی این چاه پی نبرده است اما با تجاربی که افراد مختلف به دست آورده اندعمق این چاه به بیش از100 متر است به طوری که اگر یک سنگ ریزه کوچک را به داخل این چاه پرتاب کنی بعد از 2 دقیقه صدای منعکس شده آن به ته چاه به گوش توخواهدرسید.


اما در طی این سالیان دراز از عمق این چاه به دلیل انداختن میلیونها سنگ ریزه از دست بازدید کنندگان و افراد دیگر کاسته شده است و به خصوص در طی 30 سال جنگ رژیم های مختلف از این چاه به عنوان آرشیف و یا بایگانی اجساد افرادی استفاده شده است که تاحال خانواده های بعضی از آنها به برگشت شان چشم دوخته اند.


این منطقه در چهار اطراف خود دارای هیچ نوع آبادی به غیر از خانه ها و قلعه های کهنه باستانی نبوده و به دلیل دور بودن از شهر ا دارای آرامش و سکوتی مبهم و دلهره انگیز است صرف در قسمت شمال آن کوه بسیار بلندی است اما در سه طرف دیگرخود به دشت بسیار صاف و همواری محاط است.


این کوه بلند که دارای سنگ های به رنگ سیاه است که از دور به دلیل داشتن مواد معدنی و فلزات نور آفتاب را منعکس میکند.


 


 About the author

arzu-shirzad

arzu shirzad is from herat _afghanistan .student in ten grade in amiralishernawaie.

Subscribe 0
160