عدالت اجتماعی چیست؟

Posted on at


عدالت کلیمه ای است که تقریبا تمام جهان با آن آشنا و آنرا هویت خود قرار داده اند. عدالت یکی از مهمترین پدیده های امنیتی نه تنها در افغانستان بلکه در تمام جهان است که از طریق آن حقوق افراد در جامعه حفظ می گردد و همچنان تمام جهان به این کلیمه ارزش قائل هستند . در حقیقت یکی از بهترین روش حفظ جان ،مال و امنیت شخصی بین افراد در جامعه همین پیروی کردن از روش عدالت اجتماعی است . 


 


به دلیل اینکه تمام مردم و گروپ های اجتماعی بتواند بقا یابدو زنده گی را با فکر آرام ادامه دهند به ارگانی نیاز دارد که از لحاظ حقوقی آنها را حمایت و تقویه کند که این نهاد به نام حقوق بشر یاد میشود . خوشبختانه این نهاد در افغانستان نیز ایجاد شده و دستاورد های را نیز داشته است ولی آنقدریکه باید در افغانستان موثر واقع شود نشده .و ما تا حال نیز شاهد انواع تبعیضات علیه حقوق افراد بخصوص زنان هستیم! که کم کاری و بی مسولیتی آنها را نسبت به هدفی که دارند نشان میدهد. 


 


همچنان نادیده گرفتن حقوق افراد در جامعه باعث شده که انواع دشمنی ،ها بی اعتمادی ها  ،و خونریزی ها و حتی عقب مانی جامعه ملی افغان را نیز بوجود آورده  چون وقتی دو قوم دو قبیله و دو گروپ علیه یکدبگر بد نیت باشند برای رقابت های منفی از انواع نعمات مادی و معنوی گذشته و فکر و هوش آنها به طرف اهداف شوم است.


پس چطور می توان عدالت اجتماعی را در جامعه افغانی رواج داد ؟


در جامعه افغانی عدالت به چه اندازه مهم است؟


آیا با بهبود امنیت در افغانستان عدالت هم تامین میگردد یا خیر؟


همانند این ها هزاران سوال دیگر نیز وجود دارد که در ذهن افغانان خطور خواهد کرد پس راه حل چیست؟


بارز ترین راه حل این مشکل عبارت از مسولیت پذیری تمام کسانیکه در این عرصه رول دارند و به خرچ دادن کمی وقت در برابر تامین عدالت اجتماعی در افغانستان است همچنان تبلیغات از طرف رسانه های جمعی پایه اساسی امنیت  و عدالت را در جامعه تشکیل میدهد.


خلاصه اینکه برای رسیدن به جامعه پیشرفته و سالم باید تمام افغانان دست به دست هم داده اتفاق را شعار خود قرار دهند و برای رسیدن به این هدف باید از مرز های دشوار و بی نهایت ظالمانه گذشت. 
About the author

160