عشق با موسیقی

Posted on at


تنها عشق در جایی یافته خواهد شد که دیگر فریب و نیرنگ وجود نداشته باشد . فریب را آموخته اند آنان که در فریبکاری ماهر شده اند ، شاید فریب را از بزرگان خود و یا نزدیکان خود آموخته اند


آنها دیگر حتی با خدا هم صاف و صادق نیستند ، نمیدانم با خدا هم نیرنگ میکنند ؟


موسیقی شعار جوانان تمام دنیاست : شادی و طراوت و احساس با موسیقی ، اما هر کدام به نحوی از آن استفاده میکنند ، همانند تمام چیزهایی که در اطراف ماست . متاسفانه جوانان افغانستان بخصوص هرات از بُعد هنری و علمی موسیقی چشم پوشی کرده و تنها تفریح را پیشهء خود نمودند . اما ای کاش تفریح هم تفریحی سالم بوده و کمی به رشد فکری آنها کمک نمایدآنها در هر کجا که بوی مخدرات باشد ظاهر میشوند ، گویا حس سوم آنها همین گونه طرح شده است . گاهی انسانیت در وجودشان مفقود میگردد . افسوس به حال آنها


 


حال اگر جوانی هم با تمام وجود عشق و علاقه اش پیشرفت در علم موسیقی باشد دیگر کسی به او باور نخواهد کرد و او را به همان هوسرانان سر بازاری مقایسه خواهند نمود . اما عشق واقعی هیچ پرسشی را بدون پاسخ نمیگذارد


عشق جوان صالح که در هر کجا هر پیشه ای را مقدس میشمارد او را به آرزوهایش خواهد رساند . میتواند سنبلی باشد برای تمام آنانی که نسل بعدی خواهند بود . آنان یاد خواهند گرفت که چگونه بیندیشند


 About the author

Omiddorani

I graduated from English institute

Subscribe 0
160