آلوده گی هوا و مرگ تدریجی برای شهروندان کابل

Posted on at
کابل که در گذشته از جمله پایتخت های به شمار میرفت که دارای آب و هوای خوب و گوارا بود، و به همین دلیل تیمور شاه در زمان سلطنتش که قندهار پایتخت افغانستان بود وی کابل را به عنوان پایتخت انتخاب کرد و تا به حال کابل به عنوان پایتخت افغانستان مسما است.


اما امروز شهر کابل با نداشتن یک محیط زیست سالم و با دچار شدن آلوده گی هوا در جمع کثیف ترین پایتخت های جهان قرار گرفته است، تراکم نفوس، افزایش عراده جات و حریق نمودن مواد های سمی از جمله چالش های است که امروز شهر کابل به آن دست و پنجه نرم میکند.ولایت کابل که در گذشته بیش از یک میلیون نفوس را دارا نبود، امروز به یک بارگی به پنج میلیون افزایش یافته است، که این خود یک چالش محیطی و آلوده گی هوا میباشد. عدم کار، امکانات و زمینه تحصیل در ولایت های مختلف کشور باعث شده است تا مردم به کابل هجرت نمایند و دراین ولایت مسکن گزین شوند که  افزایش نفوس خود آلوده گی هوا را افزایش میدهد.


از سوی دیگر عدم فرهنگ شهرنشینی مردم، اداره محیط زیست  وشهر داری کابل را نیز به مشکل مواجه نموده است زیرا کم توجه ای مردم در پاکی محیط زیست شان مشکلی است که شهرداری کابل به آن بیشتر مواجه است.گرد وخاک های کنار جاده که با گذشت هر موتر از بالای آن درست مانند زهریست که به سروصورت مردم پاشیده میشود و مقداری آنرا نیز از طریق مجراح های تنفسی می بلعند که بلعیدن این نوع گرد و خاک زهریست که آهسته آهسته شش های یک فرد را احاطه نموده و به امراض های گوناگون مبتلا میسازد و به تدریج جان مردم را میگیرد.


چندی پیش یکی از مسوولین اداره محیط زیست در یکی از تلویزیون ها به زبان خویش اظهار نمود که امروز کسانیکه بیشتر در جاده های کابل گشت و گذار دارند در هر روز مقدار صد گرام خاک را از طریق تنفس صرف مینمایند.


به باور کارشناسان محیط زیست اگر وضعیت آلوده گی هوا در آینده بهبود نیابد در پانزده سال آینده زنده گی کردن و زنده ماندن در شهر کابل یک چیزی بعید خواهد بود. اداره محیط زیست که از چند سال به این سو در چوکات حکومت تاسیس گردیده است و اکنون این داره نیز فعال میباشد تا به حال در راستای جلوگیری از آلوده گی هوا هیچ کاری نتواسته است.


اسفالت نمودن جاده ها جلوگیری از وارد نمودن مواد نفتی بی کیفت، جلوگیری از  حریق نمودن چیزی هایکه باعث افزایش دود و آلوده گی هوا میگردد روش خوبی است در راستای محو آلوده گی هوا.


 


اسدالله، حسینیAbout the author

160