رنگ زیبایی طبیعت

Posted on at
مفهوم رنگ به گستردگی مفهوم زندگی پر از زییایی است زیرا در تمام ابعاد جاری و در تمام عرصه های و مسایل روزمره با آن سر کار داریم زندگی انسان ها سر شار از جلوهای رنگ های گوناگون می باشد.تمام رنگ های که در زندگی است از آن  به اشکال گونا گون استفاده می گردد در حقیقت زیبایی طبعیت است که هنرمند با هنر که خلق نموده است به تخیل که در آن به کار برد است می پردازد و برای توصیف یک عنصر یا هنر خلق شده بخاطر تاثیر گذاری موضوع مهم و بر ملا ساختن آن و جلب توجه ویژیگیهای خاص هنری می توان از رنگ های گونا گون که بشتر هنرمندان و نقاشان بکار میبرند.


رنگ در حقیقت به عنوان نمادین و استعمار می توان ویژیگیهای باطنی و درونی اثر را نمایان سازد البته این ویژگیهای را بر اساس موضوعات و مفاهیم خاص برای انتقال معانی خاص بیان و یا بکار برد می شود از این رو میتوان رنگ را بشتر به محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی مانند قالین و وسایل دیگر نیز به کار برد میشودرنگ را میتوان به عنوان دو معنی عمده تقسیم کرد.


1- رنگ را به عنوان ماده که توسط آن رنگ آمیزی میگردد.


2- پدیده رنگ موضوع مهم است که جنبه خواستنی یا مورد توجه قرار گرفت است


هنرمند زمانیکه بعد ار اثر هنری را خلق می کند و آنرا برای دیگران به نمایش می گذارد برای جلب توجه بشتر در آن از رنگ های گونا گون و مختلف که تقلید از طبیعت زیبا که پروردگار عالمیان آنرا خلق نموده استفاده نموده و در آن به کار می برند.


هر روز ما از رنگ های مختلف در کار های روزمره برای تشخیص بعضی موارد برای تشخیص  استفاده میگردد رنگ قرمز؛سبز؛آبی؛زرد...و انواع دیگر رنگ ها در حقیقت اگر توجه نمایم هر یک بیانگر یک حقیقت . هر یک بیان عینی یک مطلب را میرساند


.مثال رنگ زرد که بیانگر جدایی می باشد که هنرمند زمانیکه به طبیعت مینگرد که فصل خزان رو به رسیدن میاید تمام برگ های درختان زرد می گردد وجدایی از شاخه و در خت را می گیرد و به طرف زمین میرزد به همین قسم زمانیکه فصل بهار می رسد تمام در ختان با شگوفه های رنگا رنگ نمو میکنند .


رنگینی و پاشیدن روح و روان انسان می گردد بر پایه احساسات درونی از دیدن رنگ ها و سردی و گرمی در روان و جسم موجودات تاثیر احساس و زیبایی عمیق بیدار میگردد و به طور مستقیم بر تمام وجود ما تاثیر می گذارد این تاتیر نه تنها بر انسان بلکه بر حیوانات و گیاهان نیز مشاهد می شود.


و حتا در چهره انسان ها با لباس های رنگین تاثیر زیبایی را ایجاد می کند


نویسنده عبدالقهار کبیری


 About the author

160