آرزوی صلح

Posted on at


آرزوی صلح


صلح و امنیت مهم ترین آرزوی مردم ملت غیور وشهید پرور سرزمین مرد خیز ما است که مردم مادر تأمین و بر قراری آن لحظه شماری می کنند. بناء باید هر فرد جامعه ما بخاطر حصول صلح که آرزوی هر هموطن عزیز ما است سعی و تلاش کندپس ای هموطنان گرامی بیایید بخاطر صلح و آزادی و آرامی کشور خود دست در دست هم داده و از جنگ و نفاق دست کشیده و برای کشور خود هرکاری که از دست ما می آید انجام دهیم و ما زمانی میتوانیم از جنگ و نفاق رهائی یابیم که اصلاح را از خود شروع کنیم، پس برای آرامش و آسایش خود، خانواده و مردم خویش و برای جلوگیری از تباهی و بر بادی وطن خود در بر قراری صلح و امنیت بسیار توجه کنیم و اهمیت آن را برجسته سازیم بهترین راه برای بر قراری صلح و امنیت تبلیغ در رادیو ها، تلویزیون ها و جراید است


برای اینکه یک کشور پیشرفته و مترقی داشته باشیم ویا یک آینده درخشان و خوب برای کشور خود بسازیم باید راه صلح را در پیش گیریم.یعنی مینوانیم به رأی خود شخصی را انتخاب کنیم که برای بر قراری صلح بکوشد و همچنان حقوق افراد را در نظر گرفته و تفاوت بین مرد وزن قایل نشوداین را باید به یاد داشته باشیم که یگانه چیزی که باعث عقب مانی یک کشور و خراب شدن زنده گی افراد آن کشود میشود محروم شدن اطفال و جوانان از علم ودانش است که این خود نیز یک از مصیبت های ناامنی و عدم موجودیت صلح است که تا امروز کشور ما دوچار این مصیبتAbout the author

faranazhajizade

Faranaz Hajizade is studying in the 11th class of the Malake Jalali High school. Faranaz Hajizade is studying English in Skill Training Center (STC) in Herat Faranaz Hajizade has interest in reading novel. History,geography and writing.

Subscribe 0
160