برنج

Posted on at


 برنج غذاي اصلي سه حصه جهان


آياميذانييد كه برنج غذاي است كه اكثريت كشور  هها از آن استفاده  ميكند تقريبا برنج غذاي اصلي سه حصه جهان را تشكيل ميدحد وزيادتردر كشورهاي ؛آسياي استفاده ميشود وهمچنان برنج درزمين های كشت ميشود كه به آب نزديك باشد و بايد آب زياد داشته باشد وقتيكه برنج كشت ميشود جوانه ميزند ويا هنگاميكه برنج خوب بزرگ بوه بايد دايما درداخل آب باشد چراكه اين آب است كه باعث رشد ونموي و مرقو بيت برنج ميشود و تا هنگاميكه برنج در زمين است انرا شالي ميگويند و زمانيكه اين شالي هاي برنج رو به زردي گراويدن انها را به دسته هاي بزرگ درو ميكنند و بعد خرمن نموده و در همان جا در روي زمين شالي انرا لت ميكنند و بعد انرا باد كشيده و برنج جدا و كاه هاي ان جدا ميشود و برنج به دست مي ايد و اگر اب زمين در اثر كدام عوارض دفعتا خشك شود شالي هاي برنج در بين خوشه هاي خود سوخته و خشك ميگردد و زحمات و دست رنج ماه ها ي دهقان بيچاره به باد فنا ميرود .


                        


البته .بايد گفت كه كشور هاي آسياي بزرگترين مصرف كننده و توليد كننده برنج در دنيا هستند كه سالانه هزارها تن برنج از كشور هاي ديگر صادر و وارد ميكنند كشورهاي كه برنج را صادر مكنند اين كشورها داراي اراضي مخصوص كه آب فراوان را در اختيار دارد و وسايل و تجهيزات فني و پيشرفته را در اختيار دارند و از يک طرف زمينه كار براي مردم بوجود مي آيد وروزانه چندين هزار از مردم مشغول كار هستند و از طرف ديگر مردم سهم فعالي در ترقي و پيشرفت كشور خود هستند و مردم مجبور نيستند كه براي اشتغال به كار به كشورهاي ديگر بروند .و همچنان در كشورهاي جهان سوم  كه برنج را مانندي مواد ارتضاقي ديگر از كشور هاي هم جوار خود وارد ميكنند و پا با داشتن وسايل كمي كه در اختيار دارند به زرع برنج ميپردازند كه شايد مصارف فاميل خود را به توانند مهيا نمايند.


با تشکر


نویسنده: عمرزبیرAbout the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160