زن کیست؟

Posted on at


زن کیست؟


اگر این سوال از مردم کشورهای دیگر پرسیده شود آنها میگویند زنان مانند مردان از حقوق مساوی برخوردار اند. و اگثریت مردم آن کشور ها به این عقیده هستند که حقوق زن و مرد برابر است به گونه ای که زنان برابر مردان کار میکنند.


فرق نمیکند که کار آنها چی و در چه مورد باشد حتی اگر این کار خارج از کشور خودشان باشد باز هم فرق نمیکند، زنان در کشور های دیگر دوش به دوش مردان در مقابل دشمن می جنگند شاید در بسیاری از جاه ها به حضور زنان نیازی نباشد اما آنها باز هم به آن مکان ها حضور دارند. و اگر از مردم آن جامعه پرسیده شود که چرا آنها میگویند که حقوق زنان با مردان مساوی است در حالیکه زنان در خانه نیز باید کار کند و باید فرزندان سالم به جامعه تقدیم کنند و اگر کدام زن دیگر خانواده بیکار باشد مجبور است که دست به کارهای شاغه بزند تا بیکار نماند .


در خارج از کشور ما بین زن و مرد فرق زیادی وجود ندارد. و در بسیاری از جاها زنان نسبت به مردان بیشتر زحمت میکشند حتی کار های را انجام میدهند که از لحظاظ فزیکی و روحی بسیار مشکل میباشد.اما در کشور اسلامی ما: اگر از مردم کشور ما پرسیده شود که زن کیست؟


اکثرآ جواب میدهند که زن قشر ضعیف جامعه است که به جز از شستن ظرف ها، پختن غذا، شستن لباس و تمیز کردن خانه کدام کار دیگری را انجام داده نمیتواند و اگر از او کدام اشتباهی سر زد باید که لت و کوب شود. هر وقت عصبانی بود عصبانیت خود  را بالای او خالی کند.


مفکوره کسانی که از علم و دانش عقب مانده اند و در جهالت زندگی مکنند و آنها نی دانند که حقوق زنان نسبت به مردان بیشتر است . چرا که زن مادر است، خواهر است، همسر است . با وفا است و تنها کسی است که غم و اندوه خانواده را دور میسازد و باعث میشود که یک جامعه پیشرفت کند .
About the author

fatema-amini

Fatem Amini was born in Herat,Afghanistan. she is stuedent in Fateh high school.

Subscribe 0
160