(فرق میان زن و مرد (قسمت اول

Posted on at


 


زن که موجود هم شبه به مردم است و یا آنرا موجود برای بقا خواند همواره در ادوار مختلف و به طور کلی درجوامع قدیم و حتی در بسیاری از اقوام و قبایل امروز فاقد شخصیت پنداشته شده  و انر نا توان بار کارهای که توانا ست ناتوان خوانده و مقام و حیثیتی برای او قایل نبوده و نیستند اگر به تاریخ نظری باندازیم خواهیم دید که در ادوار تاریخ زن شخصیت حقوقی و اجتماعی نداشته  و هیچ به چشم احترام به او دیده نشده ومرد میتوانسته است هرگونه بیرحمی ستمی را نسبت به او اجرا کند، حتی در تمدن های قدیم یونان و روم زن ابتدا شیی قابل تملیک و بعداً وسیله تولد بوده است و به هیچ وجه او را شریک زندگی مرد و واحد قوای کامل بشری نمی پنداشتند. میتوان گفت دین مبین اسلام بود که به زن بدیده احترام نگریست و او را مانند مرد دارای روح جاویدان دانست و زن را همدوش مرد قرار داد.هنگامی که قبل از اسلام اداوار پر از ظلمت و تاریکی تمام مردم دختر ها و اطفال نو تولد را زنده به گور میکردند و بی خبر ازینکه این هم موجود خداوند و همدوش مردان است و اگر به نظر خودشان ببینیم باید بگویم بی خبر از اینکه فکر کنند که فردا اگر این اطفال تمام شود  و خودشان هم به دار فنا بروند پس بقای نثل چطور صورت بگیرد.با اینکه خود خواهی مرد مانع از آن بوده است که برای زن حقوقی قایل شود. در هر قرن و عصر و زمان توانسته اند نبوغ خود را به منصه ظهور برسانند. تاریخ نشان میدهد که با اینکه بسیاری از ادبا نویسندگان و شعرا از میان زنان برخاسته اند عده زنان اهل علم زیاد نبوده است. در عصر حاضر نیز عده زنان عالم کم است در صورتیکه رمان نویس و ادیب و شاعر در میان زنان زیاد تر وجود دارد.اما امروز بواسطه اکتشافات علوم جدید ثابت شده که هیچ نقصی در خلقت زن نیست ولی از لحاظ وظایفی که بر عهده اوست در ساختمان بدن و شکل ظاهریش اختلافات سطحی وجود دارد. وقتی حجرات مذکر و مؤنث را به دقت ملاحظه کنیم اختلافاتی در آنها مشاهده میشود. بدین معنی که حجره مؤنث به واسطه عدم فعالیت همواره مواد غذایی را در خود ذخیره دارد. در صورتیکه حجره مذکر به علت فعالیت و کارفاقد آن میباشد. حجره نطفه ای مونث چاق، گرد و بی حرکت است و حجره نطفه ای مذکر دراز و فعال. خاصیت حجره مذکر حرکت و چالاکی است و همواره سعی دارد که به تخم ماده نزدیک شود. خاصیت حجره نطفه ای مونث سکون و چاقی است که مستعد قبول حجره نطفه ای مذکر و تسکیل نطفه و تغذیه است. عده حجرات نطفه ای مذکر به مراتب زیاد تر از عده حجرات مونث است. هنگامی که هسته حجره مذکر را با هسته حجره نطفه ای مونث مقایسه کنیم می بینیم که یکی از کروموزوم های حجره نطفه ای مذکر بسیار کوچک و غیر قابل مقایسه با سایر کروموزوم ها با کروموزوم جوره خود است.انشاالله که امروز مردم همه دانسته و تمام مسلمان بیشتر از همه ادیان و نظام ها ارزش بیشتر از بیش قایل هستند و به آنها جایگاه مادر که بلندترین جایگاه در زندگی است داده.پایان قسمت اول:


در آخر باید اضافه کنم که بعضی نکات این بخش برگرفته از کتاب روانشناسی استادان پوهنتون کابل بوده و هم چنان نکات چندی آن از بیولوژی گرفته شده است.


نویسنده: حکمت الله عزیزAbout the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160