اصول دوستی

Posted on at


یکی از متداول ترین عوامل نزدیک کننده انسان ها به یکدیگر دوستی است.


1-    از دوست خود توقع بجا داشته باشید.


داشتن توقع بجا میتواند طول عمر یک دوستی را بلند تر و پایه های آن را استوارتر سازد. اهمیت این موضوع در نزد حضرت علی(ع) چنان است که میفرماید: " کسی که از دوست خود جز فداکاری انتظار ندارد، همواره خشمگین است."


فداکاری یک طرفه توقع بی جایی است چرا که دوست خود را با این توقع مایوس میکنیم و از او آینه کدری میسازیم که حقیقت را به ما نشان نمی دهد.


2-    به دوست خود احترام بگذارید.احترام گذاشتن از نیکوترین کارهای است که یک فرد میتواند نسبت به فرد دیگر انجام دهد. احترام کردن دائمآ در اسلام توصیه شده است.


3-    حقوق متقابل دوست خود را رعایت کنید.


ضایع کردن حقوق دوستان باعث از بین رفتن دوستی میشود و مطمئن باشید که کسی که حقش صایع شد، دیگر دوست شما نمیباشد.


4-    اصل تعادل را رعایت کنید:


تعادل در هر چیز خوب است به خصوص در دوستی چرا که خارج شدن از میانه روی و تعادل در دراز مدت باعث بروز مشکلات زیادی میشود. چنانچه حضرت محمد(ص) میفرماید: "در دوستی میانه نگه دار که شاید دوست ، روزی دشمن تو شود."


5-    خیر خواهی و نصیحت به دوست خود را فراموش نکنید.


رسول خدا(ص) در این باره میگوید: " دو دوست خوب مانند دو دست در هنگام شستن همدیگر را تمیز میکنند."


پس بیایید دوستی های خویش را با رعایت کردن این موارد مستحکم نمائیم. 
About the author

fatema-amini

Fatem Amini was born in Herat,Afghanistan. she is stuedent in Fateh high school.

Subscribe 0
160