انسان ها @چطور میتوانند موفق # شوند ؟

Posted on at


انسان ها برای نشان دادن خلاقیت های خود از اندک ترین لحظات  زندگی  خود باید استفاده می کنند یکی از راز های انسان هایی که در زندگی موفق هستند و همیشه به طرف پیشرفت روان هستند تعلیم استاین نوع انسان ها از وقتی که به دنیای پا میگذارند چون فامیل شان تحصیل کرده و در گذشته ضعف های که داشتند آنرا از بین بردند و برای افرادی که نو در فامیل یکجا میشند برای آنها راه های موثر را رهنمای میکنند شخصی جدید با استفاده از این تجارب شخصی جدید بهترین و کوتاه ترین راه را انتخاب کرده برای رسیدن به موفقیت در زندگی خویشدر جامعه که ما در آن زندگی میکنیم افراد و اشخاص مختلف زندگی میکنند چون یک جامعه برای افراد مختلف نیاز دارد در این صورت بخاطر پیداکردن یک جای عالی و خوب در جامعه افراد و اشخاص خود را نظر به نیاز جامعه برابر بسازدپیدا کردن راه موفقیت درس و تعلیم است همه درس میخوانند البته بسیار زیاد هم میخوانند اما وقتی درک کرده نتواند و استفاده مفید کرده نتواند بی فایده است جامعه نیازی به این افراد ندارد جامعه به چیز های کوچک هم قناعت دارد به این معنی که یک شخص با خواندن درسی اندک میتواند خوبی بدی نقص فایده راه های بیرون رفت از بحران ها را بسیار خوب وبهتر درک کرده دراین صورت که هر درسی را بخوانیم و یا هم کاری را که انجام میدهیمبه صورتی بهتری آن انجام بدهیم تا اگر در سی را که میخوانیم خوب درک کنیم ویا هم کاری را که انجام میدهیم  عالی انجام داده باشیم مصدر خدمت شده در جامعه برای تمامی افراد یک افتخاری است تا برای مردم خود کاری کرده بتواند 


 


نویسنده محمد صیام زلمی About the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 0
160