فسادسرچشمه بدبختی درافغانستان

Posted on at


فساد سر چشمه بدبختی در افغانستان


در دهه اخیر در کشور فساد به اوج خود رسیده که عوامل فساد زیاد بوده از جمله در موارد ذیل یادهانی میگردد.


-تقرر افراد واشخاص در ادارات دولتی به اساس سلیقه های شخصی ، قومی مذهبی ،منطقوی وغیره صورت کرفته


لیاقت ،اهلیت وتحصیل تحت سوال قرار گرفته است


.


این در حالیست که افراد شایسته ،تحصیل یافته وباتجربه زیاد بوده آنها میتوانند مدیریت سالم را ایجاد وزمینه فساد را با تدبیر ودر آمد محدود ساخته وامورات طبق قانون اجرا شود .


ولی افراد وابسته ،کم دانش وبی تجربه در پوست های مهم تقرر حاصل ونه تنها خود مایه فساد میشوند بلکه رمینه فساد را به دیگران نیز مساعد میسازند ،عقد قراراداد ها فروش قرارداد ها خارج از کنترول دولت نیز از جمله فساد های دامن گیر در این کشور بوده که میلیون ها دالر مورد حیف ومیل افراد واشخاص قرار گرفته که در این جهت تلاشهای دولت افغانستان مثمر نبوده است


.


-کنترول از چگونگی پروژه های دولتی وشخصی زدوبند منسوبین دولت باقرار دادیان نیز فساد را گسترش داده است .


-رهائی مفسدین از زندانها توسط اورگان های عدلی وقضائی یکی دیگری از عوامل فساد د رکشور بوده که از عملکرد اورگانهای متذکره در برابر مفسدین مردم به ستوه آمده اند-خود داری اراکین بزرک دولت از به محکمه کشانیدن افراد مفسد وحمایت آنها نیز به این کشور جفا به بار آروده است .
- رهائی مفسدین از زندانها در اثر وساطت وهدایات مقامات ذیصلاح نیز عملکرد نظام را تحت سوال قرار داده است.


- بادر نظر داشت موجودیت فساد گسترده در ستوه مختلف در کشور مان باعث آن شده که سازمان شفافیت جهان کشور مان را از جمله مفسدترین کشور های جهان اعلان نموده که این عمل با در نظر داشت فساد در کشور غرور ،شهامت او عزمت ما را تحت سوال قرار داده


فسادسرچشمه بدبختی ها است تازمانیکه فسادازادارات دولتی برچیده نشود هرکز کشورمابه طرف خوشبختی حرکت نه خواهد کرد


ازبین بوردن فسادوظیفه ایمانی وجدانی هر شهروندیک کشور است هرفردبخاطرازبین بردن فساد باید تلاش نماید


نویسنده:جوادنورزویو.


 


 


 About the author

jawad3noorzoy

One of the womensannex writer

Subscribe 0
160