پيدايش غارها ومغاره ها

Posted on atپيدايش غارها ومغاره ها


در زير زمين خاليگاه هاي وجود دارند كه فاصله هاي زيادي را ايجاد كرده است مانند غارها و مغاره ها ممكن است كه در تمام نقاط جهان وجود داشته باشد يك غار يا مغاره ممكن است كه كوچك يا بزرگ باشد ولي در حقيقت اين غارها و مغاره ها ساخته دست بشر نيست، بلكه در اثر گرما ويا همین مايع آتشنين زير زمين و يا در اثر بادهاي تند و ويران كننده كه به اثر امواج درياها و بحرها بصورت طبعي ساخته شده است.


                                    


غارهايكه در اثر گرما وفشار زير زمين بوجود مي آيد البته بايد گفت كه در اثر گرماي بيش از حد زير زمين سنگ ها خود بخود شكسته و ريزه ريزه شده و به ماده غليظ كه لاوا ناميده مي شود تبديل گرديده و بعد لاوا در بعضي قسمت ها و درز هاي زير زمين ريخته ويا بالاي هم آمده مانند يك غار بالاي همديگر سرد شده و غار را تشكيل ميدهد.


به شكل تونل ويا سوراخ بزرگ وغار هاي بادي كه در اثر باد هاي تند كه درسر راي خود سنگ ريزه ها و شين ها در يك و يا حتي سخره هاي بزرگ تر را با خود برده و در يك محوطه آنهارا يكجا نموده وغار را تشكيل ميدهد.


                      


همچنان غارهاي كه در اثر امواج درياها بوجود مي آيد انكه امواج درياها سنگ ريزه و سنگ هاي بزرگ تر را در يك قسمت از دريا كه طرف ديگر آن كو و ياسخره هاي بزرگ باشد آورده وغار هاي دريايي را تيار كرده و به آن مغاره گويند چرا كه بعضي از اين مغاره ها در زير آب بوجود ميايد و بعضي در كنار درياها كه اين مغاره ها زياد عميق بوده و هميشه نباتات در آن رشد و نمو مي كند و هميشه سر سبز است و آنها به مرور زمان بزرگ وبزرگ تر مي شوند در اثر ضربه خوردن امواج به خصوص كه درياها طوفاني گردند.


با تشکر


نویسنده: عمرزبیر حمیدی


.About the author

omar-zobair-hamidy

I AM OMAR ZOBAIR FROM HERAT, I'M THE 4TH YEAR STUDENT OF COMPUTER SCIENCE (BCS), AND BESIDE OF BEEING VICE-PRESIDENT OF A CONSTRUCTION COMPANY, I AM A BLOGER AT FILMANNEX

Subscribe 0
160