تفاوتهامیان مهدی اهل سنت ومهدی شیعه

Posted on at


مهدی شیعه                                                       مهدی اهل سنت


محمدبن حسن                                                    محمدبن عبدالله


درسالهای 257_258متولد شده                          به دنیانیامده است


ابوبکروعمررابه صلیب میکشد                             عدل رابرپامیکند


اعراب رامیکشد                                               زمین راپرعدل میکند


ولادتش غیرطبیعی است                                    ولادتش طبیعی  است


مساجدراویران میکند                                        مساجدرامیسازد


برانتقام مبعوث شده                                          رحمت است


دوران کودکی اش درزیرزمین است                    درخانه سپری میکند


ازپهلوحامله میشود                                         ازطریق رحم حامله میشود


ازمیان رانهابه دنیامی آید                                طبیعی به دنیا می آید


نام بردنش حلال نیست                                 نام بردنش جایز است


 


عجیب ترین دروغ های تاریخ درباره مهدی ازنظراهل شیعه که آنهاهرچیزی راکه دوست داشتندبه آن نسبت داده وآنرادربعضی گفته هانعوذبالله خدا دانسته ودربعضی دیگرنام بردن ازآن یا اگر کسی خود را به نام آن بگوید ملعون گفته اند.


در باره این دروغ ها کتابی به چاپ رسیده به نام «عجیب ترین دروغ تاریخ» تالیف آنرا عثمان بن محمد الخمیس، ترجمه اسحاق دبیری است و نوشته های آن بر گرفته شده از مکتاب های شیعه و معروف ترین آن بهارالانوار ، الغیبه النعمانی، النجم الثاقب، الغیبه الطوسی، یوم اخلاص، الزام الناصب و درگر کتابها است.


این کتاب برای تمام جوانان و افراد اهل تشیع نوشته شده تا از گمراهی بیرون آمده ودر باره مهدی بن عبدالله حقیقف را بفهمند.


 About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160