متوقف و مدیریت کردن خصوصیات منفی مان گامیست جدی در راستای پیشرفت و موفقیت

Posted on at


خصوصیات منفی  ، کنترل ، متوقف و مدیریت کردن آن .

ما یادمان باشد که نمی توانیم خصوصیات منفی که در وجود ما هست به صورت کامل از بین ببریم اما می توانیم آنها را  متوقف و آن را مدیریت کنیم

نکته ای که همیشه باید یادمان باشد این است که بعضی از خصوصیات منفی ما که بسیار مخرب هستند  باید آن را بسیار کم رنگ و در صورت امکان آنرا از بین ببریم و سپس آن را مدیریت کنیم تا به ما آسیب نزدند

تعریف مدیریت خصوصیات منفی : به مجموعه ی فعالیت هایی برای کنترل و متوقف کردن خصوصیات منفی گفته می شود .

خصوصیات منفی ما  دارای دو ویژگی هستند :

1. خصوصیات منفی مهم : به خصوصیات منفی گفته می شود که در زندگی ما تاثیر گذار هستند و به صورت های گوناگون در زندگی ما تاثیر خود را  می گذراند .گاهی آرامش را در زندگی ما کاهش داده و تولید درد سر و مشکل می کند  و گاهی پیشرفت ما را کند و گاهی متوقف می کند

2. خصوصیات منفی کلیدی :  به خصوصیات منفی کلیدی گفته می شود که در زندگی ما بسیار تاثیر گذار هستند ، آنقدری تاثیر گذار هستند که

می توانند به زندگی ما آسیب های جدی وارد کنند و حتی  گاهی زندگی ما را در بلند مدت فلج کنند . که به شرح زیر می باشد :

1.  زود رنج              2. دروغگویی              3. کم تحمل             4. احساس بی کسی                 5. گریز از زندگی                6. خجالتی و کم حرف 

7. اشتباهات خود را قبول نکردن      8. چاپلوس      9 نگران و مضطرب      10. ترسو و ریسک گریز      11. تخریب و تحقیر کردن دیگران پرخاش گری 

12. لجباز      13. افسرده و پرخواب         14. نا امیدی      15. دو رویی    16. دیگر آزار     17. انتقادپذیرنبودن         18. تردید و دو دلی ، متزلزل    

19.  منفی بین و منفی باف            20. بی عرضه و بی کفایت           21. بی ثبات و دهن بین             22. بی نظم            23. خود خواه و خود محور  

24. گناه کار و نبخشیدن خود        25.  بی برنامه            26. گریز از خود           27. گریز از زندگی و خیالبافی              28.خود خور  یا خود آزار   

  29.سردرگم و گیج       32. نداشتن عزت نفس            33. تنفر از خود        34. احساس حقارت و بی ارزشی           35. نا امیدی       36. متعصب

 37.کم فهم مدعی زیاد فهمیدن          38. انتقاد پذیر نبودن         39. کم تلاش و زود تسلیم شدن            40. طمع کردن            41. تنبلی . بی توجهی

43. بی مسئولیتی      44. مشغول بودن            45.ناتوان             46. زورگو         47. بی نظم             48.گریز از مشکلات           49.کم عقل

50.  نداشتن اعتماد به نفس ( اعتماد به نفس منفی )      51. بی منطق    52. ریسک پذیری بالا ، و بی پروایی بالا      54. نفهم (خود رای و خود محور)

55.  عصبی       56. احساساتی انفعالی        57.  دهن لق ( راز دار نبودن )        58. شکاک     50. هوس ران        60. کم حافظه و فراموشکار

 61. پرخور             62. نداشتن تمرکز حواس         63. نداشتن خود کنترلی یا خود کنترلی ضعیف                          64. وسواس فکری و فیزیکی                                             

65. منفعل نسبت به رفتار و گفتار و تحت تاثیر محیط قرار گرفتن   

 

برای اینکه بتوانم ویژگی های انسانی را به خوبی به تصویر بکشم  از یک تشبیه استفاده می کنم :

ما انسانها ترکیبی فرشته و شیطان هسیتم به همین دلیل دارای مثبت ، منفی و خنثی هستیم . یادمان باشد که تمام انسان ها هم ویژگی های خوب دارند و هم ویژگی های بد و گاهی بعضی از ویژگی هایی که داریم خنثی است و ما باید این موضوع را بپذیریم . ما انسانها هم نیکی می کنیم و هم اشتباه و خطا . هم تصمیم های درست می گیریم و هم نادرست . این ویژگی ها نشانه ی انسان بودن ماست و ما زمانی که خودمان را به عنوان انسان می پذیریم باید ویژگی های خودمان را هم بپذیریم . این پذیرش به این عنوان نیست که ما زمانی که خطا یا اشتباه می کنیم بگویم که حتما باید خطا و اشتباه بکنیم و همین گونه ادامه بدهیم . منظور این است که هر زمانی که اشتباه و خطا می کنیم تاوان خطا ها و اشتباهات خود را نیز می دهیم چه راضی باشیم و چه ناراضی ، چه زود و چه دیر اما تاوان خطاهای خود را می دهیم ، بنابراین برای این که بتوانیم پروسه ی تحول ، پیشرفت و موفقیت را تجربه کنیم باید بتوانیم این خطا ها و اشتباهات را به حداقل برسانیم .

با کم رنگ ، ضعیف کردن ، گاهی از بین بردن ، کنترل و مدیریت کردن خصوصیات منفی می توانیم این پروسه را خوب پیش ببریم . هرقدر که در این پروسه موفق باشیم سرعت رشد ، پیشرفت و موفقیت ما افزایش پیدا می کند

ادامه دارد...

نویسنده : هانی بیکران

    About the author

160