نقش پولیس در کمک رسانی به آسیب دیدگان بلاهای طبیعی

Posted on at


نقش پولیس در کمک رسانی به آسیب دیدگان بلاهای طبیعی


افغانستان یک کشور کوهستانی است و در عین حال فقیر. بنابراین، خسارات بلاهای طبیعی نسبت به هر کشور دیگر در آن زیاد است.سال گذشته در اثر برف باران در بسیاری از ولایت های کشور تعدادی از مردم زیر برف شدند. در اثر ریزش برف‏ بسیاری از راه های ولسوالی ها به مراکز شهر بسته شد. در اثر باران نیز سیلاب بسیاری از خانه ها و زمین های زراعتی را نابود کرد و تعدادی از مردم تلف شدند.از جانب دیگر به دلیل فقر و جنگ، کسانی که از مهاجرت برگشته اند یا در اثر جنگ از خانه های خود فرار کرده اند، در خیمه ها و جاهایی آسیب پذیر زندگی می کنند. آن ها یا در خانه های فرسوده زندگی می کنند یا در خیمه ها و تعدادی دیگر هیچ جای بود و باش ندارند، این ها هم جزء گروه های آسیب پذیر هستند. در زمستان سال گذشته شاهد بودیم که تعدادی از کودکان در اثر سرما جان خود را از دست دادند.پولیس در این راستا چه نقشی دارد؟


نقش پولیس تأمین امنیت است. امنیت تنها خلاصه به نبود جنگ و خشونت و از بین بردن  کردن جنایت کاران نمی شود. بخش دیگر امنیت زمینه سازی برای رفاه و آرامش مردم است و کمک به آسیب دیدگان. پولیس بیشتر از سایر سازمان های دولتی رابطۀ نزدیک تر با مردم دارد و از همه گوشه های کشور باخبر است. به همین دلیل همیشه نخستین اقدامات به وسیلۀ پولیس انجام می شود. مردم هم بیشتر از همه چشم به راه اقدام های پولیس هستند.زمانی که در یک ولسوالی برف کوچ می شود، پولیس باید در نخستین گام سایر بخش های دولت را که وظیفه شان کمک رسانی به آسیب دیدگان است خبر دهد تا سریع امکانات صحی، خوراک، دوا و امکانات صحی و لباس برای آسیب دیدگاه فراهم سازند.


در اقدام بعدی پولیس باید  آسیب دیدگان را به جاهایی امن و دور از خطر انتقال دهد تا تلفات بیشتر نشود. همچنین پولیس باید زیر برف ماندگان را با همکاری دیگر سازمان ها مانند اردو، مردم محل و مقام های محلی از زیر برف بیرون کند تا کسانی را که امکان نجات دادن شان است، تلف نشوند.پولیس باید هرچه سریع تر جاهایی دیگری که آسیب پذیر استند را شناسایی کند و به مقام های بلندپایه دولتی خبر دهد تا از وقوع فاجعه جلوگیری کند.


پولیس باید خانواده هایی که در خیمه ها و جاهایی نامناسب زندگی می کنند و امکان آسیب پذیری شان زیاد است را به مقام های مربوطۀ آن اطلاع دهد. از نهادهای مربوطه خواستار رسیدگی به نیازهای آن ها شود. همه اداره های دولتی از وضعیت تمام کشور باخبر نیستند. آن سازمان ها گاهی منتظر اطلاعات پولیس می مانند تا کمک ها را برسانند.آسیب های طبیعی گاهی به حدی خطرناک است که اگر کوچکترین غفلت صورت گیر ممکن است ده ها شهروند کشور اعم مرد و زن، کودک و کهن سال نابود شوند. باید پولیس هوشیار باشد.


 


 


نویسنده: خان آقا  فیضیAbout the author

160