خشونت علیه زنان...

Posted on at


 


زن موجودیست که نصف قشر این جامعه را تشکیل میدهد و دوشا دوش مردان در جامعه خود خدمت میکنند.و برای رفاه و آسایش خود و فرزندان این جامعه تلاش های بسزایی انجام میدهد.خشونت علیه زنان یک کار غیر قانونی بوده و کاملآ اشتباه است بلند کردن دست بالای یک زن جرم حساب میشود و عواقب سنگینی دارد.


زن جسمی بی آزار و بی غرض است که با هر نوع ظلم صدایش بلند نمیشود و اگر با تهدید جانی,مالی و اقتصادی مقابل شود همه حق تلفی ها را فراموش میکند و برای حفظ جان و مال خود دهن خود را بسته نگه میدارد و مردان ظالم از این ضعف زن سو استفاده نموده  و هر نوع ظلم را بالای آن روا میدارد,و بعدآ با تهدید نمودن وی را حبس نفس میکننددر کشور های پیشرفته قدر زن و عقل زن تثبیت شده است و با ملایمت و احترام خاصی با زن رفتار مینمایند که این رفتار چی از نگاه احترام باشد و یا از نگاه ترس قانون خشونت علیه زنان که مبادا متهم به جرم بد سلوکی گردد,انجام داده میشود.


اما در کشور های عقب مانده یا رو به انکشاف مانند افغانستان زن جسم کوچک و بی ارزشی شمرده میشود.


زنان در افغانستان از استعداد های خود باز مانده و باید آنها را فراموش کند و در فضای کوچک خانه زندانی شود.در سیاست افغانستان زنان رول زیادی ندارد,تعداد محدودی از زنان این جامعه توانسته خود را در مسایل سیاسی دولت شریک بسازند زیرا اگر زنی در سیاست قدم بگذارد از طرف ظالمان مورد تهدید قرار داده میشود و زنان مکلف اند از سیاست و رتبه های دولتی دست بشورند.مردان با روا داشتن ظلم و خشونت و تهدید نمودن زنان به این عقیده هستند که از حق خود دفاع نموده اندبا تهدید زنان زمینه برای کار کردن زن محدود شده ولی برای جایگزینی مردان در رتبه های دولتی یا کار های دیگر زمینه وسیع میگردد.


یک زن مکلف بر اینست که از حق خود دفاع نماید و مانع ظلم و ستم شود,یک زن مکلف  است تا صدای خود را بلند کند و از حق فرزندان خود دفاع کند, یک زن مکلف است که بر طرفی حقوق خود را بالای یک مرد تطبیق کند, یک زن سیاستمدار مکلف به این است که در سیاست زمینه را برای داخل کرن زنان دیگر وسیع بسازد تا زنان نیز حق تصمیم گیری در مورد دولت خود را داشته باشند.


یک زن مکلف بر این است که در پهلوی آسایش جسمی خود به آسایش روحی و روانی خود مسولیت دار باشد, آسایش روح و روان یعنی زمانیکه یک زن استعداد پیشبرد یک کار را بهتر از یک مرد دارد اما با با تهدید ظالمان برای بهم نخوردن آسایش جانی و مالی خود سکوت را اختیار کرده است.


پس باید برای آسایش وجدان خود و دفاع از استعداد ها و حقوق خود با آن تهدید ها مقابله کرده و صدای خود را بلند تر بسازد.


یک زن مکلف است تا از حقوق یک زن دیگر بطور عالی دفاع کند,و من برای پیشرفت خود درین جامعه حاضرم که با هر نوع مشکلات مقابله نمایمو در زمینه طرفداری از قانون خشونت علیه زنان دفاع کنم که در آینده هیچ مردی به خود این حق را ندهد که حقوق زنان را زیر پا نموده و از ضعف آنان سو استفاده نماید.


 


نویسنده:اسما ابراهیمیAbout the author

Asma_Ebrahimi

I am goolkepr of Esteqlal team I am a student of 11 classI am 16 years old

Subscribe 0
160