اشتباه های امروز تجربه های فردا اند

Posted on at


در زندگی زیاد افتاق می افتد که انسانها دچار اشتباه می شوند, اما همیشهاشتباه ها بد نیستند یا به عبارت دیگری نباید تنها جنبه منفی اشتباها را دید, بلکه میتوان از آنها تجربه های زیادی را آموخت که درک انسان را نسبت به زندگی عمیق میگرداند.انسانهای با تجربه همیشه بیش از دیگران در زندگی خود موفق اند و نسبت به آنها از درک و دانش بیشتری برخوردار اند. البته که این تجربه ها را نمیتوان به آسانی بدست آورد, بلکه برای آن باید بهای را پرداخت, که یکی از این بهاهای پرداختنی, اشتباهای اند که در زندگی رخ میدهند. هر اندازه که درک و شناخت ما از اشتباهات ما بیشتر گردند, به همان اندازه ما میتوانیم از زندگی درک بیشتری داشته باشیم و در آینده دچار اشتباهای کمتری گردیم.


اشتباه جزء حتمی زندگی انسانها است و نمیتوان کسی را یافت که در زندگی خود دچار آن نشده باشد, پس چی بهتر است که به اشتباها به حیث فرصت های آموزنده و شروع های تازه نگاه کنیم که در این صورت نه تنها دید منفی نسبت به آنها از بین میرود, بلکه به حیث یک پدیده طبیعی در زندگی همه انسانها به آن نگاه میشود.تنها کسیکه از اشتباه به دور و پاک است و هرگز دچار آن نمیگردد, خدا است و بس. اشتباه در سرشت انسانها وجود دارد که نمیتوان به هیچ وجه از دست آن خلاصی داشت و همه به نوعی آنرا در زندگی خود تجربه کرده اند, پس نباید ترس از اشتباه قدرت خلاقیت و نوآوری انسان را زیر پرسش ببرد و توانایی ایجادگری آنرا صلب کند. موفقیت های بزرگ هیچگاه بی خطر نبوده اند, همیشه لغزش های متصور بوده اند. اگر ترس از اشتباه وجود داشته باشد, دیگر نمی توان از آزادی اندیشه, ابتکار عمل, خلاقیت و آفرینش گری نشانی یافت, بلکه همه را باید رویاهای نیکی انگاشت و بس. انسانها میتوانند با روبرو شدن با اشتباهای خود در زندگی که گاهی ممکن است آسیب های نیز ببینند, جهان واقعی را شکل دهند. جهان امروزه ما نشانیست از ملیاردها در ملیارد آزمون و خطای بشری که تا به اینجاه رسیده است و این روند به ناچار ملزم و مکلف به ادامه است.انسانها همیشه بعد از بازبینی و نگرش عمیق تر به یک اشتباه میتوانند تواناتر و آگاهتر نسبت به گذشته باشند و با دانایی بیشتری راه خود را ادامه دهند. چی خوب میشود که به دیگران اجازه اشتباه را داد, تا آنها خود با آن روبرو شوند, با آن برخورد کنند, مجبور به اندیشه, جستجوی راه چاره و در نتیجه بازنگری گردند که این میتواند بزرگترین دست آورد یک اشتباده باشد . اشتباه های امروز به تجربه های فردای ما بدل خواهند شد و زمینه فکری و اندیشه ای انسانها را میسازند و سبب میگردند تا در آینده گامهای شان استوارتر از همیشه باشند. لطف کرده برای دریافت مقاله های بعدی من به صفحه من در تارنمای فلم انکس عضو شوید. سپاسAbout the author

160