طرز سیاست در افغانستان

Posted on at


سیاست تهداب و پایه یک کشور را تامین می کند . سیاست مهمترین و بزرگترین پدیده ئ است که می تواند باعث ایجاد رفاع وآسایش یک کشورو یا یک ملت شود. سیاست متشکل از قوانین، قواعد ،افکار، نظریات ،امکانات ،احتمالات ،توصیه ها و .......است .اگر از سیاست به طور درست و مناسب آن استفاده کنیم میتوان خوبی ها انکشافات پیشرفت ها اختراعات و اکتشافات خوبی را در یک کشور بوجود آورد .وگرنه باعث بد بختی ،عقب ماندگی  و ویرانی در یک ملت و یک کشور می گردد. 


 


 سیاست در افغانستان به چالش های گوناگون مواجه گردیده. که دلیل آن اینست که از سیاست افغانستان هر کس به نفع خود استفاده می کند. سیاست در افغانستان مثل یک توپ به دست سیاستمداران شده که این توپ را فقط بخاطر منافع شخصی خود به همدیگر پاس میدهند.و هیچ حذب و یا شخص دیگر را نمی گذارند که وارد سیاست شود .به این دلیل که شاید مقام و منزلت خود را از دست بدهند.


 هر شخص که در یک ارگان ایفائ وظیفه می نماید .همان قدری دارای حق باشد تمام اقوام و خویشاوندان خود را در چهار اطراف خود مقرر می نماید . که این باعث حق تلفی دیگر مردم افغان می گردد.و یا اینکه از منابع دولت سو استفاده کرده و زنده گی خود و فرزندان خود را به بهترین شکل آن به پیش می برند. اما بی خبر از اینکه آیا افراد غریب که حتی شب و روز همراه با خانواده شان چیزی برای خوردن ندارند .چگونه زنده گی خود را سپری می کنند؟


آیا افراد غریب از جمله  مردم این ملت نیستند؟


آنها نمی خواهندبه جای خیمه و یا خانه شکسته به خانه های گرم باشند ؟


مادران و پدران آنها نمی خواهند اطفال شان تحصیل و آموزش ببینند؟


اما متاسفانه کسی به فکر این طور افراد نیست و هر کس مصروف تامین منافع خود است .و کسی هم نیست پاسخ گوی این نوع سوالات باشد.  About the author

160