من یک آرامش خیلی خوب میخوام .....!

Posted on at


 

من یک آرامش دور از همه کسا میخوام چی کسی میتونه این آرامش را برام بده

؟ آیا کسی است که آرامش را بده ویا بفروشد که من بخرم و یاقرض بگیرم ؟؟؟؟؟؟؟؟

آن آرامش را بدست آورده میتونی خیلی ساده است وتنها کسی که میتونه این آرامش رابه تو بده خودت هستی بدون توکسی نمتونه آرامش را به تو بده

 

آرامش نه فروخته میشه و نه هم کسی میتونه بفروشی چراکه آرامش هیچ گاه خریدنی نیست و نه قرضی میباشد تو آرامش را در وجود خود داری اما نمیتونی آن را احساس کنی بخاطری که تو حال آرامش را تا حال ندیدی و نمیتونی آنرا احساس کنی .

 

انسان وقتی میتونه آرامش را احساس کنه  ویا بدست بیاورد که بدون کدام استرس زندگی خود را به پیش ببرد .و در یک جای آرام و با احساس سکوت تمام لحظه ها و با یاد تو لبخند زدن و با یادتو قدم زدن تنها توباشی در فکرم و تنها به تو فکر کنم و به آن لحظه های خوبی که با تو داشتم فکر کنم آ رزوی دوباره  تکرار شدن آن لحظه ها را درفکر درام ای کاش آن لحظات دوباره تکرار شود و باز یک بار دیگه چره ماهت را ببینم و لمست کنم تنها خوده لمس کردنت باعث بیشترین آرامش را در خود می بینم چرا فقط توی زندگیم و زندگیم بدون توهیچ است . 

 

هرنفسی که من میکشم یاد چهره ماهت در فکرم درام ای کاش دوباره آن لحظه ها تکرار شود فقط میخوام یک باره دیگه لسمت کنم این است تنها آرامش من سکوت میکنم تا توبیایی آتن سکوت برای تو باز میشود و تنها حرفی که از دهنم بیرون شود فقطوفقط نام زیبای توست که همیشه سرزبانم است و میگویم دوستت دارم .شب را دوست دارم با تمام سکوتش چرا که درآن شب تو را در خود حس میکنم روز را با تمام زیبایش دوست ندارم چرا که وقتی بخوام به توفکر کنم میترسم کسی فکرم از تو دور کند .من نمیخوام حتی ثانیه که چی حتی صد برار ثانیه هم کوچکتر هم به فکرت نباشم چون تو هستی تمام زندگیم 

 

شب را دوست دارم نه بخاطری اینکه کسی فکرم را مشغول کنه بخاطر این دوست دارم که در تارکی شب تو در خود میجویم وبه این لحظه آرامش ترین لحظه ها را دارم این است آرمش ... آرامش را به خود بیاب در جستجوی آرامش در وجود خود باش کسی است که باعث آرمش تومیباشد وتو از آن بی خبری دنبال آن آرامش همیشه سرگردان باش بلاخره برای بدست آوردن آن مؤفق میشوی هیچ گاه استرس را به اجازه نده چرا که استرس انسان را بسیار ناتوان میسازد .وهمیشه از استرس و پریشانی دوری کن نگزار در وجود تو به خود 

خانه ای در کنن و همیشه باعث غمگینی و نارضایتی تو میشوند آرامش را نمیزارند در خود پیدا کنی .

با همه مبارزه کن تا که آرامش را بدست بیاری چراکه آرامش بهترین چیز در وجود یک انسان است 

 

نویسنده: احمد فرید « حقدوست »

 About the author

farid-ahmad

My Name is Ahmad Farid.
I'm froom Afghanistan,herat
live in herat,Afghanistan
I bourn in 1374 in march month
I Graduated from Jami high school in Herat
I work in a company in herat and i spaek to two languages one of dari and english

Subscribe 0
160