دا ستا ن از یک کو ت ضرب المثل تنها برای هراتی ها

Posted on at


 خواننده گرامی فقط بخوان اگر چیزی نفهمیدی خوب سکوت کن !اگر هم فهمیدی به دیگران نیز بگو تا بخوانند .بلاخره هرچی به دیگ باشد به کفگیر با لا می آید .ازاول قصه شرو ع به گفتن مکنم چون آسیاب به نوبته .وقتی به شهر هرات به چکر بیرون می شی .می بینی همه از ترس 2014 به ضعف اند.


چند تای کو مار گزیده ازرسمان ابلق میترسد.چندتا دگه هم مه به خود باور دارند ،همو رقمی  که میگن دگه آلو از آلو رنگ میگیرد همسایه از همسایه پند!بلاخره همه میتر سند .ایرقمم کو هسته که زبان سرخ سر سبز  میدهد  بر باد .بازهم مجبورم که بگوم دگه .ایگذر گناه  هموطنا مام نیه  که گناه بیرونی ها یه ،نیکه گناه همه ما هسته        اولاًنابرده رنج گنج میسر نمی شه  بعداً هم اول خوب درخته ببین بعداًبه سایه او بشین .ولی ما زودی بی دیدن دست دوستی دراز میکنیم .همیگذر نمیگیم که نا شاد کجا رود که شاد شود .بازهم ماهیر هر وقت از آب بگیری تا زه یه !همان وقتا ما میفهمیدیم  که به جنگ حلوا بخش نمیکنند.بازهم گفتیم حالی که هم وطنا ما،مارا خیلی دوست دارند بیا دگه خیره خاهان کسی باش که خریدار تو باشد .جنگ کردیم  وشهید دادیم .وطنه خور پاک کردیم .وچون از یک دست صدا بر نمی خیزد باهم وطن خور نجات دادیم .


حالی هم خیره که مار از پونه بدی میایه دم غاری سوز میکنه .بیاییم باهم شیم بی ا زاو،به یک گل بهار نمیشه ، پس خود هم شیم  لشکر سیاه را از وطن خود بیرو کنیم .راست بوده که چیزی  که عیانه چی حاجت به بیانه .گاهی بعضی هموطنا مابا ما جنگ دارند ،گناه اونا که نیه چون با ماه نشینی ماه شوی  با دیگ نشینی سیاه .


آدم تا میره از کشور خو به دگه جا ها تعریف کنه ،از قاچاق مواد مخدر یاد میکنن.چکار کنیم دگه کور خود بینایی مردم همیرقمه دگه  فساد پیشه گی ها خود خور کو نمیبینن ، خیره هر گلی که میزنن به سر خود میزنن .از خود خو خوب یاد دارن تعریف کنن،خوب دگه هیچ دکانداری نمیگه  که ماسته مه تروشه بی از او آفتاب به دو انگشت پنهان نمیشه همی رقم دگه مشت نمونه خروار به شما می گم ،برگ سبز تحفه یی درویش ،امید وارم که چیزی فهمیده باشی ...


خیلی غم هم نخور ،بار کج به منزل نمیرسه بلکی چیزیکه کشت میکنن همورم درو کنن ،بی از او منزل درو غگو کوتایه .


مم گفتم باشه بگم آب که از سر پرید چی یک نیزه چی صد نیزه .فقط بفهم  آب نادیده موزه  از پا کشیدن خطایه .


میگن کو که سالی که نیکوست از بهارش پیداست بازهم میبینیم که چی میشه .


هاراستی متوجه باشی که صد سال در قید زندان باشی ولی یک ثانیه با آدم نادان نی.


به دیگران نیز خواندن این متن را توصیه کن .اگر نی باز کوه به کوه  نمیرسد آدم به آدم میرسد...


 About the author

farzana-jami

Farzana Jami was born in herat,Afghanistan. she is student in Hoza karbas high school.

Subscribe 0
160