عوامل اعتیاد به مواد مخدر

Posted on at


 

استعمال مواد مخدر واعتیاد به آن میتواند عوامل مختلف داشته باشد از قبیل عوامل فردی اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی مهاجرت ها جنگها وغیره از میان این عوامل به طور مشخص میتوان از دو عاملی که نسبت به دیگر عوامل به اعتیاد روی می آورند.

1- عوامل فردی:- تمام علت های که از خوده شخص بخاطر اعتیاد وی  به مواد مخدر سبب میگردد عوامل فردی گویند.

2- عوامل اجتماعی:- رو آوردن افراد به اعتیاد مواد مخدر از طریقه عوامل اجتماعی زیاد است در زیر چند عوامل اجتماعی را که سبب مبتلا شدن یک فرد به مواد نشئه آورمیگردد نام میبریم:

1-داشتن دوستان گم راه نا شایسته ومعتاد به مواد مخدر.

2-فقر اقتصادی ویا مشکلات اقتصادی.

3-نبود موجودیت تبلیغات موثرعلیه مواد مخدر.

4-بیکاری یا نداشتن مصروفیت سالم.

5-موجودیت بازار خرید و فروش مواد مخدر.

6-نبود قوانین ومقررات جدی برضد مواد مخدر ویاضعف درتطبیق قوانین.

پر مخاطرین دوره از نظر رو آوردن به مواد مخدر دوره نوجوانی است.در این دوره نزد بعضی افراد دارای تربیه ضعیف وسست اراده میل به استقلال ومخالفت با والدین به اوج میرسد چنین اشخاص بخاطر خود نمایی ارزش های خانواده گی را زیر پا مینمایند.

بشترین موارد اعتیاد به مواد مخدر با اختلال روانی رابطه دارد که بارز ترین آنها همانا افسرده گی اختلال های شخصیتی و اجتماعی میباشد.

یکی دیگر از عوامل اعتیاد به مواد مخدر پیدا کردن نگرش مثبت وقضاوت خوش بینانه نسبت به موادمخدر است.بعضی از معتادین فکر میکنند که گویا مواد مخدر در رفع درد های جسمی و خسته گی   کسب آرامش روانی   روحیه قوی وبخشیدن جرات وغیره خیلی موثر است در حالیکه اعتیاد به مواد مخدر سر انجام این قدرت ها را از انسان میگیرد.

 About the author

froozan-mohammadi

my name is froozan my fathar's name qhiyamaddin
I'm a student at 10 calass in the hatifi schoo I'm from Afghanistan and i live in herat, Afghanistan

Subscribe 0
160