پایمال نمودن حقوق زنها درجامعه افغانی

Posted on at


درافغانستان زنها دارای حقوق مشخص نمیباشند البته درقانون دارای حقوق مساوی با مرد ها می باشند ولی درعمل دارای کم ترین حقوق هستند.امروزه زنان همان حقوق کم را نیز ندارند واز طرف دیگر که حقوق شان رااز دست داده اند ظلم درحق شان است وازطرف دیگر از طرف شوهر واعضا فامیل خود یا شوهر خود باحتا افراد بی گانه مورد آزاروازیت میشوند که این خود یک فاجعه است درحق یک زن،واین یک فاجعه بزرگی است که دراثرآن حتا زمین به لرزه می آید که یک شوهر بخاطر اعتیاد خود ورساندن خودبه هیش نوش وهیاشی،خانمش را بخاطر ندادن زیور مورد لت وکوب قرارداده و تاحدی که توانیسته آنرا باچاقو زخمی کرده و دلش به این ظلم هم آرام نشده که حتا لب وبینی زنش راهم بریده وفرار نموده این یکی از آن ظلم ها وفاجعه هاست که به گوش میرسد این ستاره بود که داستانش راشنیدیم وصدای خودرا بالا کرد اما دردیگر قسمت های افغانستان زنهای دیگری هستند که مورد ظلم قرارمی گیرند وکسی صدایشان راهم نمیشنود.هرروز یک نوع ظلم را میشنویم.یک شب خبرمیرسد که یک مرد خانمش راباتبرکشت ،خبر دیگر باز هم مردی خانمش رامورد لت وکوب قرار داده وانگشتانش را قطع کرده خبر بعد باز هم شکنجه وظلم درحق زنها واین زنها هستند که دارای هیچ گونه حقوقی نیستند


.


الله (ج) فرموده :زن امانت الهی نزد شماست با آنها به نرمی رفتار کنید.


این است نرمی که مرد ها با زنهایشان میکنند. آنها غافل اند که روز آخرتی هم است. و در آنجا نتیجه اعمال زشت و ناپسند خود را میبینند


.About the author

MarjanOsmany

Marjan Osmany was born in Herat, Afghanistan. she is studying in 12th class. Interested to internet and education.

Subscribe 0
160