رژیم

Posted on at


رژیم یک واژه فرانسوی است که به نوع حکومت اطلاق می شود .در حال حاضر سه نوع حکومت یا رژیم در جهان وجود دارد


رژیم سلطنتی :تاقبل از جنگ جهانی دوم اکثر کشورهای جهان با رژیم سلطنتی اداره می شدند ،ولی تعداد این رژیم ها در حال حاضر به هشت حکومت سلطنتی در اروپا و تعداد انگشت شماری دیگر در آسیا و افریقا تقلیل یافته است .تنها در یک کشور (اسپانیا) رژیم سلطنتی جایگزین رژیم جمهوری شده استرژیم های جمهوری: قریب یکصد کشور جهان(از جمله ممالک کمونیستی) دارای رژیم جمهوری هستند ،ولی تعداد کشورهای جمهوری که بااصول دموکراسی اداره می شوند کمتر از یک سوم آنهاست


رژیم های نظامی: در بعضی کشور های جهان -بخصوص در آسیا ،افریقاو آمریکای لاتین رژیم های نظامی که بدنبال یک کودتا بر سر کار می آیند،تا مدتی بدون تعیین ریس جمهوری بوسیله یک شورای نظامی یا شورای رهبری اداره می شوند. رهبران نظامی این کشور غالباً پس از کودتا وعده انجام انتخابات و بازگشت به حکومت غیر نظامی و پارلمانی را می دهند ولی کمتر به وعده خود عمل میکنندبهترین شاهد مثال حکومت ژنرال ضیاء الحق در پاکستان و ژنرال ارشاد در بنگلادیش است که پس از مدتی وعده وعید خود را ریس جمهوری خواندند و حاضر به انجام انتخابات پارلمانی نشدند


در ترکیه هم ژنرال (اورین) سه سال پس از کودتا خود را در مقام ریاست جمهوری تثبیت کرد و سپس به انجام انتخابات پارلمانی رضایت داد


 


نگارنده :مسیح الله رحمانیAbout the author

massihullah-rahmani

Massihullah was born in 1988 in Ghazni province Afghanistan, graduated from Sayed Ahmad makaye high school in 2007.he has received scholarship for studying abroad in Cairo university Egypt. Right now he is in 2nd year of faculty of masscommunication in Cairo University.he is able to speak Farsi,Pashto,English,Arabi and alittle bit…

Subscribe 0
160