پدر و مادر

Posted on at


پدر و مادر


هر فرد باید قدر پدر و مادر را بداند. بخاطر که پدر و مادر بالای ما حق زیادی دارد. مانند: پدر بیرون از خانه کارگری می کند و زحمت می کشد. تا که کمی پیسه پیدا کند تا که برای وسایل خانه برای غذا و پوشاک.


و مادر نیز در خانه بسیار زحمت می کشد غذا پخته می کند. لباس های ما را می شوید و ما را با بسیار زحمت بزرگ  می کند. و همیشه برای ما محبت می کند و کارهای خوب را برای ما یاد می دهد. و همیشه ما را به راه درست هدایت می کند تا که ما بزرگ شویم کارهای پدر و مادرمان را جبران کنیم. برای آنها زحمت بکشیم همان طوری که در کودکی برای ما مادر و پدر زحمت کشیده اند. 
About the author

160