صدایم را میشنوی؟؟؟

Posted on at


باز هم یک جنایت دیگر در برابر زنان!


اینبار قربانی خانمی است به اسم ستاره. ستاره ای که شاید دیگر هرگز مانند قدیم درخشیده نتواند.


ستاره ای که احتمالا مانند زنان بسیاری سالهای جوانی اش را صرف به دنیا آوردن و کلان کردن اولادش کرده است. و آرزوهایش را هم به دست مردی سپرده بوده که امروز بینی و لبهایش را بریده است.


تصور این خشونت و یا دیدن عکس های این خانم تن هر انسانی را به لرزه می اندازد و روحش را از این وحشی گری آزار میدهد.


چطور یک انسان میتواند با همنوعش چنین رفتاری کند؟؟!؟!؟!چطور آن مرد حتی به کودکانش هم رحم نکرده و جلوی چشمان آنها چنین جنایتی را مرتکب شده؟!؟!؟!


خدایا ما کجای این دنیا زندگی میکنیم!؟ آیا این مردمان همان مخلوقاتی هستند که تو آفریدی و از روح تو در آنها دمیده شده!؟ کاش هرگز به انسانهایت اجازه نمیدادی تا این اندازه بیرحم و پست شوند. کاش قربانی شدن را درسرنوشت هیچ کدام از انسانهایت نمینوشتی!


ای کاش به مردم اینجا به جای وعده مجازات درآن دنیا و ترس از عذاب جهنم، ترس از دست رفتن انسانیت، شرافت و وجدانشان را گوشزد میکردی!


فکر میکنم آن مرد و مردان دیگری که چنین خشونتهایی را مرتکب می شوند با یکی دوبار ختم قرآنت و کمی هم خیرات  در راه تو (آنهم اگر نور ضعیفی از انسانیت و وجدان در وجودشان مانده باشد) در خیالاتشان ورودشان را در بهشتت در آن دنیا تضمین کنند و اما آن  ستاره ای که شاید تا پیش از این حادثه از جهنم تو میترسید، امروز دیگر ترسی از آن جهنم در دل نداشته باشد چون جهنم را در همینجا و در همین دنیا دیده است. چطور دلش را به بازگیری حقش در آن دنیا خوش کند؟!؟! زمانی که تو اینجا هستی و در زمانی که بینی اش بریده شد شاهد ماجرا بودی؟!؟!


میخواهم چیزهای زیادی بنویسم اما خدایا تو که خودت همه چیز را خوب میدانی...


کمی به فکر ستاره های بی گناهی که هر ثانیه در این سرزمین نورشان را از دست میدهند باش.


در این دنیایی که کمک میکنی تا کسی بهشتش را در آن بسازد، نگذار کسی جهنمی را تجربه کند... About the author

somaiya-behroozian

I am a computer engineer and have several years experience of working and teaching in this area in Herat-Afghanistan.
I am also interested in social activities and fine art and sometimes work in this fields too.
I published several text and painting books for children of my country.

Subscribe 0
160