ولیمه عروسی

Posted on at
آنقدر برنامه های از دواج توسعه یافته است وبه مشکلات آن ا فزوده شده است که گا هی جوانان در اثر عدم داشتن پوشتی وانه مالی خوب منفعت خودرا به آن می بینند که از از دواج صرف نظر کنند.


راستی یکی زا قدم های بزرگی که از ناحیه ئی ثروت مندان برداشته شود تا طبقه ئی متوسط هم از آن پیروی کند حذف تشریفات ازدواج هاست.وهرگاه بر فرض اگر تشریفات هم قائل می شوند،پول آن تشریفات را خرج فقرا ومسنمندان کنند ویا در راه کار های عام المنفعه صرف نمایند.


گاهی طرفداران فرموده پیغمبر اسلام(ص) استدلال می کنند که فرمود


برای پنج کار ولیمه بدهید:ازدواج،تولد فرزند،ختنه،خرید منزل وبازگشت از سفر حج.در صورتیکه اگر ما واقعآ فرموده پیغمبر مارا سر مشق قرارمی دهیم باید عمل آن حضرت را در تائید فرمایشات آن بزرگوارنیز مورد توجه قراردهیم


موقعیکه رسول خدا(ص) با میمونه ازدواج نمود ولیمه داد وغزا عبارت بود از خرما،روغن وکشگ که  مخلوط کرده وبانان برای حاضرین آورده بودند. اماامروز مسلمانان موقع جشن ها نه تنها به غزا کم قناعت نمیکنند بلکه بعضی از اوقات از انواق موسیقی ها استفاده می کنند. وبه جای اینکه از بیچاره گان در جشن های ازدواجی  که بر اساس اسلام بر پا شده  است دعوت کنند،ثروت مندان را دعوت می نمایند وهم چنان حاضر نیستند از زیادی غذا مهمانی خود به بیچاره گان بدهدنکته دیگری که خاندان رسالت به آن سفارش کرده است این است که باید ولیمه ازدواج در روز باشد وعرو سی درشب.علت این برنامه را اینطور بیان فرموده اند:شب برای آسا یش عروس وداماد است،بلکه برای آسایش اجتماع است وبابرپاکردن مجلس مهمانی آسا یش عده ای سلب می گردد واین برخلاف مقررات اسلام است.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160