ورزش – صحت و سلامتی

Posted on at


این یک حقیقت واضع و آشکار است که هر کس میخواهد صحت و سلامت باشد و  با تندرستی کامل زندگی خویش را سپری نماید٫ تا سالم بمانند. اما متاسفانه از جمع انبوع مردم شاید یک عده کمی شان به این نکته توجه داشته باشد٫ و به تندرستی خویش توجه داشته باشد٫ تا که سالم بمانند. و یکی از راه های اساسی تندرست بودن انجام دادن حرکات میباشد که به نام ورزش یاد میشود. که در زندگی بشر از جایگاه خاصی برخوردار میباشد. امروز روز به روز انواع و اقسام :ورزش زیاد شده میرود  که ما بطور کل ورزش را میتوانیم به این دو بخش ذیل تقسیم بندی کنیم 


ورزش سبک: والیبال٬ فوتبال٫ بسکتبال وغیره


ورزش سنگین: زیبایی اندام٬ بوکس٬ وزن برداری وغیرهاما تمام این ورزش ها جهت یک هدف خاص استفاده میشود که همان هم صحتمندی میباشد٬ ورزش برای یک گروه و بخش خاصی از جامعه بشر نمیباشد بلکه برای اشخاص پیر٬ جوان٬ نوجوان و کودکان ضروری میباشد٬ اما جوانان نظر به داشتن نیروع زیاد تری ورزش های سنگین را انجام میدهند اما کهن سالان بنا بر نداشتن نیروی کافی از ورزش های سبک که در بالا هم به ورزش های سبک و سنگین تذکر داده شده است٫ انجام دهند.


و همچنان ورزش اثرات خاص خود را بر جامعه میگذارد مثلا٬ زمانیکه یک شخص ورزش میکند فکر و ذهن او خوب کار میکند و میتواند تا با فکر باز و آرام برای حل کردن مشکلات جامعه فکر نماید و راه های بهتری برای حل کردن آن مشکل پیدا کند. و از اثر حل شدن آن مشکل٬ جامعه متذکره به پیشرفت های زیاد .روبرو خواهد شداثر مهم دیگر که میتوانیم از آن نام ببریم٬ مریضی میباشد که متاسفانه از اثر همین ورزش نکردن میباشد جامعه ما هم (افغانستان) با آن زیاد روبرو میباشد متاسفانه در کشور عزیز ما هم به آن کدام توجه خاصی صورت نمیگرد و هم یک تعداد انبوع از هموطنان عزیز ما از اثر آن جان را به جانان آفرین میسپارد. که این را هم میتوانیم با ورزش کردن از جامعه خویش دور کنیم.


 


ورزش در جهان از جایگاه خاصی برخوردار میباشد٬ که بیشترین کشور های جهان در بخش های مختلف ورزش از مقام های ولای برخوردار میباشند. که خوشبختانه کشور عزیز ما افغانستان هم در این اواخر در عرصه ورزش مقام های را بدست آورده است.


که میتوانیم از تیم های ملی  فوتبال٬ کرکت٬ تکواندو وغیره ورزش های کشور خود یاد آوری کنیم. و همچنان خوشبختانه تیم فوتبال بانوان افغان هم داریم که به :همکار فلم انکس حمایه میشود٫ و در زیر هم میتوانیم یک تعداد عکس ها و ویدیو تیم متذکره را ببنید

و همچنان میتوانید برای معلومات بیشتر در مورد ورزش منتظر بخش دوم آن باشد.


برای معلومات بیشتر هم در مورد موضوعات مختلف میتوانید همرایی صفحه شخصی فلم انکس من در اینجا یکجا شوید.


تشکر About the author

Enayatullah

Enayatullah Mayar is born in 1992/8/12,He is graduated from Sultan Ghiyasudden Ghuri High school , and right now He Student of Engineering "Civil Department" faculty. also he is Social media officer and pashto language translator in "ACSC" herat branch.

Subscribe 0
160