امضای توفق نامه میان افغانستان وامریکا

Posted on at


                                     امضای توفق نامه میان افغانستان وامریکا


 


پیمان استراتیژیکی یگانه موضوعی که در این وقت جلب توجه مردم افغانستان قرار گرفته است.این پیمان آگر به فایده


افغانستان باشد پس آینده افغانستان را میسازد.پس  واگر به فایده افغانستان نباشد پس بزرگترین تباهی برای افغانستات خواهد بود.به این خاطر باید دقیق


وصبورانه تصمیم گیری شود.تابه یک امضاه کشور خود را بربادنکنیم.باوجود اینکه از امضاه این پیمان ما راضی نیستیم. امااز این میترسیم که افغانستان مابعد از خروج امریکا به 23سال گذشته برنگردد.پس


امریکا مجبور ومکلف است که باپایین کردن پایگاهای خود در کشورمااز تلفات جانی ومالی  تجاوز به حقوق دیگران ودست


درازی به حریم دیگران.ومداخله به دین ومذهب این مردم خوداری کنند.وباوجود قبول این همه شرط ها این پیمان هنوز قناغت ریس جمهور


کرزی را  راحاصل نکرده است.چون ریس جمهور میگوید:.این پیمان بعد از انتخابات توسط ریس جمهور آینده به


امضاخواهید رسید.وما این را میدانیم که این پیمان به فایده امریکااست ولی از این باخبر نیستم که آیا این به فایده آینده افغانستان


است یا خیر!واز همین لحاظ در پایتخت به مدت یک هفته شورای مشورتی یامجلس بزرگان برگزار شد. وبعد از صدهاگفتگو برخی آنها به امضا آن راضی  وبرخی دیگرآن تا حال نا راضی هستند.وباید در باره این دقیق تر فکر شود وکاری را انجام بدهیم که به آینده مردم وکشور


ما بی انجامد.تا در آینده مردم رنج دیده افغانستان باز به مشکلات آلوده نشوند.وباید مسولین دقیق تر فکر کنند چون این یک تصمیم بزرگ بر علاوه برای خودشان


یک تصمیم بزرگ برای مردم رنج دیده افغانستان است مردم افغانستان دیگه از مشکلات از بین رفتن نزدیکان وعزیزان انفجار وانزجار دلتنگ شده اند دیگه


جنگ نمی خواهند آنها آرزو صلح آرامی وبه اومید یک انتخابات شفاف هستند


 


 


 


 About the author

parvin-yari

i am parvin yari student of univercity

Subscribe 0
160