علم مانند نوریست که قلب و دماغ انسان را روشن میسازد

Posted on at


علم که یک نعمت الهی است که خداوند انسانها را به وسیله عقلش  مامور ساخته تا علم و دانش را فرا گیرد و خود را از تاریکی ها ، ظلمت و جهل نجات بخشد.


چنانچه علم و دانش فطرتا در وجود انسانها نهفته نشده است بلکه کسبی میباشد و انسان با سعی و تلاش این پدیده را کسب می نماید. انسان بوسیله همین علم و دانش توانسته است که خود را به مقام و منزلت بالای برساند، و این پدیده شبیه نوریست که قلب و دماغ انسان را روشن نموده و انسانرا از تاریکی ها نجات میدهد.طرقی و پیشرفت تمدن ها، فرهنگ های روز افزون را میتوان محصولی همین علم و دانش شمرد، چنانچه خداوند به انسان عقل عطا نموده که به وسیله آن علم و دانش را کسب نماید و راه های درست را انتخاب نماید تا سبب کامیابی وی در دنیا و آخرت گردد. و یکی از تفاوت های عمده انسان با حیوان همین عقل انسان میباشد که امروز انسان به وسیله همین عقلش توانسته است که به آسمان پرواز نماید و دیگر موجودات روی زمین را به تسخیرش در آورد.


همچنان خداوند (ج) بهترین نعمت اش را که قرآن میباشد به وسیله حضرت محمد(ص) برای بهره گیری علم و دانش در اختیار بندگانش قرار داده است.و از تمام چیز ها که از سیاره ها، کهکشان ها گرفته تا کوچکترین موجود روی زمین را خداوند در کتابش ذکر نموده است.اینکه چگونه از آن تحفه الهی که قرآن میباشد ما بهره بگیریم آن مربوط خود انسانها میباشد که بهره گرفتن از آن نیاز به خواندن قرآن دارد و گفته های قرآن را در عمل قرار دادن میباشد.


چنانچه در گذشته انسانها برای رفتن از یک کشور به دیگر کشور و یا از یک شهر به دیگر شهر میرفتند باید چندین روز راه را میپیمود تا به مقصدش میرسید. اما امروز به اثر سعی و تلاش مردم و از برکت علم و دانش این سهولت را ایجاد نموده که از شرق به غرب واز شمال به جنوب در ظرف چندین ساعت خود را برساند.


امثال آنها در گذشته کسانیکه مسافر بودند و از اقارب شان دور بودند تا که دوباره به نزد فامیل شان برنمیگشت نمیتوانست که از احوال شان جویا شود و یا آنها را ببیند. اما امروز با آن واحد انسانها به وسیله علم  تکنالوجی میتواند از هر گوشه و کنار جهان همدیگر را ببینند و از احوال همدیگر جویا شوند.خداوند علم را دوست دارد و به همین خاطر کسب نمودن علم را برای مرد و زن مسلمان فرض دانسته است.  و دلیل عمده فرض دانستن علم و دانش برای انسانها اینست که اگر یک شخص علم و دانش کافی داشته باشد میتواند خود را از جهل و نادانی نجات بخشد و راه های که به وی سعادت و خوشبختی میبخشد در پیش گیرد.


امااگر علم و دانش به طور درست از آن استفاده نگردد باعث تباهی انسان میگردد. زیرا انسانهای هستند که از علم و دانش شان منحیث یک ابزار سیاسی استفاده می نمایند و باعث فریب دیگر انسانها میگردد.About the author

160