هدف

Posted on at


هدف: عبارت از وضعیتی است که در آینده میخواهیم داشته باشیم و در عین حال میتوانیم هدف را چنین تعریف کنیم، هدف: یعنی انگیزه سخت کوشش کردن و با مشقت خو گرفتن برای آینده روشن داشتن است و اگر ماحاضر به تصمیم گیری برای آینده خود نشویم ناچار محیط بر ما آنرا تحمیل میکند.


هدف با آرزو تفاوت دارد، هدف یعنی آشکار کردن آنچه که داریم و هنوز ناپیداست اما آرزو یعنی رسیدن به چیزی که آن را نداریم و معمولا هدف را با آرزو اشتباه میگیرند هدف مارا به آینده روشن و پر از شورو نشاط نزدیک میگرداند و آرزو مارا از واقعیت دور میگرداند و به توهم میکشاند و ذهن را درگیر و آشفته خود میگرداند و زمانی که ذهن آشفته شد ما از آن عمل نمیبینیم بلکه یک سری ایده است که معمولا تا عملی شدن فاصله زیادی دارند و امکان رسیدن به آن با تردید است..


زندگی ای دارای نظم، ثبات و پایداری است، که دارای هدف است اما متاسفانه در افغانستان به کمتر موردی که مواجه میشویم زندگی هدفمند است و ما مقصد از زندگی کردن را گم کرده ایم چون هدفی نداریم و نمیدانیم در کدام راه داریم قدم بر میداریم، به مثابه کاغذ بادی هستیم که سر نخمان به دست دیگران است و به هر طرف که میخواهند مارا میکشانند و تا نخ کاغذ باد را از دست خود رها کنند به این طرف و آن طرف سر گردان میگردد و نا گهان روی زمین سقوط میکند


 آیا این سزاوار ماست که زندگی کردن ما مانند کاغذ باد باشد چون در زندگی برای خود هدفی معینی تعیین نکنیم و همیشه در حال چرخش به دور خود باشیم و هر قدر که از عمر ما میگذرد و روز به روز به سالهای زندگی ما افزوده میشود بازهم در جای اول خود قرار داریم نه کدام تحولی نه کدام نو آوری در زندگی مان پدید آید اگر چه این دنیا در عین جالب بودن حقیقتی است ابتدائی نه متعالی و نهایی...بازهم برای زندگی کردن


باید زندگی خود را به یک هدف گره بزنیم نه به آدم ها و اشیا...و در حال حاضر افغانستان در گونه ای از آسیمگی و بحران به سر میبرد و به گونه ای از روان نژندی دچار است روزگار ما، روزگار فروریختن هنجار ها و بی رنگ شدن ارزشهاست اما بحران بی اعتمادی، بی عاطفگی و فاقد هدف بودن جدی ترین این بحرانهاست ودر نهایت مدرن ترین آنها لزا وضعیت محیط اجتماعی ما ایجاب میکند با استدلال و تحلیل منطقی از اوضاع اشفته و بحرانی بر وضع زندگی و فرهنگ ما تحلیل و تفسیری مطابق عینیت های جامع خود داشته باشیم و اهداف  و آرزوهایی را تعقیب نماییم که با جهان امروز و تکنالوژی معاصر همنوا و مطابق باشد..About the author

parisaahmadi

parisa was born in herat city she is interested sport

Subscribe 0
160