نخستین برف امسال

Posted on at


باریدن نخستین برف در پایتخت با استقبال گرم مردم روبرو شد.
شماری از پایتخت نیشینان می گویند که آنان از چندین روز به این سوانتظار باریدن برف را می کشیدند اما  درافغانستان باریدن و یا نباریدن برف دشواری های فراونی را برای مردم به بارمی آورد.
با ، باریدن برف همه ساله راه های روستا ها با مرکز شهر بسته می شوند و خیمه نشینان درکشور شب ها را در سرمای زننده سپری می کنند.برف کوچ ها همه ساله درکشور به ویژه در شمال افغانستان قربانی می گیرد.
ازسوی هم درآمد های مردم افغانستان به ویژه در روستا ها پیوند مستقیم با باریدن برف و باران دارد.About the author

160