سرمازدگی

Posted on at


                                                            

درزمستان همراه بالذت برف بازی وگردشهای طولانی که صورت پوست رادر برابرسرماقرار می دهد سوزشهایی براثرسرمای شدید هوا درپوست ایجاد می شود این سوزشها خصوصا درقسمتهایی که بیشتردرمعرض هوا قرارگرفته اند ودرنقاط انتهایی بدن انگشتان  پاودستها وپادرسطح صورت بینی وگوشها احساس می شود

سربازان درهوای بسیارسرد  دچار مشکلات زیادی می شدند نتیجه علمی ثابت  شده این بود که سوای نقش سرما ضیف درحالت عمومی وکمبودی های ویتامینی ومواد معدنی نیزمی تواند دراین رابطه موثر باشد وعموما تاثیرات سرما به وسیله محرومیتهای متعددی که ممکن است ایجاد باشد ویا براثررطوبت وبی حرکتی

 

 

تشدید می شود ظاهرقسمت اسیب دیده به شکل عجیبی شبیه به سوختگیهای درجه دواست لکه های قرمز مایل به بنفش درپوست ایجاد می شود که ممکن است متورم شده وبه جای ان زخم به وجود بیاید همچنین احتمال دارد نارحتیهایی دراطراف موضع اسیب دیده به وجود بیاید که شامل سرد شدن پوست رنگ پریدگی عدم حساسیت مورمورشدن وکرختی ان می شود 

by: bahman barakzaiAbout the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160