آموزش رسانه های اجتماعی و دانش آموزان افغان

Posted on at


:شاگردان عزیز


 در جریان این هفته ثبت نام شاگردان به صنوف کمپیوتر و انترنت میباشد٫ که در بخش آموزش کامپیوتر و برنامه های نرم افزاری آموزش میبینند و سایت های اجتماعی، طرز نوشتن بلاگ و مقاله نویسی توسط اساتید مجرب که از طرف شرکت افغان سیتادل میباشد٫ برایشان تدریس میشود. که ثبت نام این صنوف خاتمه  یافته و فعلا شاگردان عزیز مصروف آموزش رسانه های اجتماعی میباشند.


 


همچنان در جریان این هفته اطلاعنامه های شاگردان دوره لیسه محجوبه هروی برایشان تفویض شد و طی محفلی برای شاگردان نخبه و برتر (اول ،دوم، سوم) لوایح  تقدیر و تحایفی اهدا شد.وهمچنان لوایح تقدیر برای بخش شورای متعلمین این لیسه  که از طرف ریاست شاروالی این ولایت درنظرگرفته شده بود با حضور اعضای معارف و بخش اداری این لیسه برایشان اهدا شد. که از شش ماه بدینسو که شاگردان فعال این لیسه شروع به تدریس موضوعات محیطی همچون آگهی دهی به بخش شهر و شهروند، مکلفیت های شهروندان در قبال شهر شان بوده است به تمام صنوف هفتم الی دوازدهم تدریس شده


.


با اهدا اطلاعنامه های شاگردان این لیسه پروسه توزیع کتاب هم آغاز گردیده است که در روز های تعین شده وطی تقسیم اوقاتی که از طرف اداره این لیسه تهیه شده است شاگردان متذکره طبق دستورالعمل تهیه شده به مکتب حضور پیدا کرده و هیت تعین شده برایشان کتاب اخذ میکنند.
About the author

MahjubaHerawiSchool

Mahjube Herawi School is located in the third district of Herat Province on Mokhaberat Street. It was named after a famous woman poet Mahjube Herawi (Mahjube Herawi’s real name was Bibi Safora and she was one of the famous Farsi pouter of Badqhis –Afghanistan. Mahjube has about 5,000 poems about…

Subscribe 0
160