مبارزه یعنی چی؟؟؟

Posted on at


دنیای که ما وشما در آن زندگی میکنیم همیش با سختی ها شروع میشود . و سراسر آزمایش وامتحان است که خداوندج بنده گان خود را از طریقه های مختلف آزمایش میکند .که مشکلات وسختی ها را از جمله  امتحاناتی است که از طرف .خداوند .ج. برای بنده گانش که بعضی با این مشکلات وسختی ها توسط صبر وشکیبای مقاومت واستاده گی مبارزه مینماید


ما باید همیشه در مقابل هر قسم سختی ها که در زندگی ما میاید نباید ضیعف باشیم چرا همین ضیعف ما باعث این میشود که همیشه شکست بخوریم و ناتوان باشیم در  ..برابر سختی ها  


وسرانجام پیروز و موفق میشوند .اکثرآ مشکلات ضررها وسختی ها است که جامعه را نابود و ذوب میسازد وقدرت توانایی آنها کم ساخته ویا از بین میبرد نباید ناوتوان باشیم  در مقابل هیچ کار هیچ چیز را بناید دست کم بگیریم اکثر ا سختی ها در اکثر زمان مقدمه کمال وپیشرفت انسان است وزندگی کردن در شرایط دشوار  وناگوار آدمی را نیرومند وچابک ببار می آورد


.اگر در هر کار کوشش وسعی ذیاد نمایم هیچ چیز نیست که با موفقیت انجام نشود بلاخره یک را برای  باز شدن آن وجود دارد  


مصیبت ها وسختی ها وقتی نعمت اند که انسان از آن بهره  جوید ویا صبر وشکیبایی واستقامت روح خود را کمال بخشد .اما بعضی مشکلات ومصیبت ها باعث بی راه  ساختن یعنی انسانها میگردد


انسان باید همیشه خود را از اشخاص غیر منطقی دور نگهدارد و نباید با آنها در تماس باسد


وتوان مقا بله کردن را در برابر سختی ها ومشکلات را از دست میدهد.که به کارهای خلاف دست میزنند.ا ز جمله آن به موا د مخدر که فکر میکنندکه توان مبارزه کردن در مقابل  غم مصیبت ها را ندارند


مبارزه در مقابل سختی ها  انسان خیلی قوی میسازد و به او توان و قدرت ذیادی میبخشد  که در مقابل تمام سختی ها مقابله نماید  


 About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160