قدمی در راه پيشرفت زنان

Posted on at


فلم انکس يک راه  برای پيشرفت و ترقی زنان در افغانستان است که از اين طريق ميتوانند افکار خلاقانه خويش را به گوش جهانيان برسانند و هم پيشرفتی در زمينه استعدادهای نهفته خويش داشته باشند. به دليل مسايل سياسی , فرهنگی, اجتماعی و غيره زنان نتوانستند راهی بيابند تا استعداد های خويش را شگوفا سازند و به پيشرفتی که حق شان است دست يابند. فلم انکس زمينه ای برای انکشاف استعدادها و عقايد زنان است .باورها و شوق و علاقه دختران افغان در اشتراک و حصه گرفتن در فلم آنکس ستودنيست چرا که با پيشرفتشان در اين زمينه اعتماد به نفس شان زياد شده و به تواناييهايشان باور ميکنند و هم ميتوانند از اين طريق يک درآمدی داشته باشند که معمولا در افغانستان زنان همانند مردان به فيصدی کمتری شاغل اند و دارای درآمد ولی فلم انکس با وجود زمينه سازی برای رشد افکار نيز يک راه امرار معاش نيز ميباشد.اين طور به نظر ميرسد که فلم انکس تحولی عظيم و چشمگير را به جامعه افغانی به وجود خواهد آورد و آينده ای درخشان را برای زنان افغان به ارمغان مياورد.


جريان پيشرفت زنان در عرصه رسانه های اجتماعی نيز بيشتر و بيشتر شده است و اکثرا کسانيکه رسانه های اجتماعی را نميشناختند و استفاده از آنها را نميدانستند , سعی کردند تا آنها را نيز بياموزند که اين خودش نيز نقش فزاينده ای در پيشرفت علوم ديگر را برايشان در بر خواهد داشت.اميد ميرود تا در آينده ای نه چندان دور زنان افغان بتوانند مانند ديگر زنان جهان از توانايي های خود استفاده کنند و فلم انکس پلانها و برنامه های ديگری را نيز روی دست دارد منجمله کشيدن نقاشی  يا تصاويری که بتواند نشان دهنده قهرمان ذهنشان باشد که البته اگر اين پروسه توسط برنامه ها يا سافت وير های مخصوص انجام شود بهتر خواهد بود


بنده يکی از کساني هستم که برنامه های فلم انکس را برای مردم رنج کشيده کشورم مثل يک معجزه فکر ميکنم و خوشحالم از اينکه دختران افغان ميتوانند پيشرفت کنند.
About the author

Baghnazargah-High-School

Film Annex's production crew in Afghanistan documents an ordinary day at Baghnazargah School, which is 5 kilometers away from Herat. The school was established in 1989. In this video, we get a glimpse into the lives of female students, what they do in classrooms, how they play and exercise outdoors,…

Subscribe 0
160