خراب بودن و آلوده گی سرک ها و جاده ها چی مشکلات را برای مردم بوجود می آورد

Posted on at


خراب بودن و آلوده گی سرک ها و جاده ها چی مشکلات را برای مردم بوجود می آورد?


در کشور های عقب مانده و رو به انکشاف اکثر سرک ها و جاده ها خراب و خامه و خاک آلود می باشد به دلیل اینکه هنوز مورد توجه دولت قرار نگرفته و قیر و اسفلت نشده است و در کنار سرک ها جوی های آبرفت وجود ندارد و در جاده ها و سرک های خامه خاک باد ها و جوی های کثیف و خندق های مرض آور وجود دارد


که سبب امراض گوناگون برای شهروندان و مردم می گردد و خاک باد ها برای صحت و سلامتی مردم مضر بوده چون هنگامیکه باد می وزد کثافات و گرد و خاک را از یک جا به جای دیگر انتقال می دهد و هوای پاک و صاف را آلوده و کثیف می کند که همین آلوده گی باعث شیوه امراض مختلف می گردد که شاندن و غرس نهال و اشجار هم تاثیر زیاد بر نظافت و پاکی جاده ها و سرک ها دارد و محیط را تا اندازه از گرد و خاک و آلوده گی محافظت می کند و همچنان باعث سرسبزی و شادابی می شود در این صورت گرد وخاک هم وجود ندارد و در کشور های عقب مانده و رو به انکشاف توسعه شهر ها غیر منظو بوده  کوچه و سرک های نامنظم دارند و مردم دهات , قریه جات بیشتر به شهر ها مهاجرت می کنند به فرهنگ شهرنشینی و امرار حیات در شهر آشنای ندارند بنابر این سبب می گردد که شهر ها بیشتر آلوده گردد


خانه های که در اطراف شهر ها قرار دارد خامه و بدون نقشه مناسب شهری بود و کوچه ها کثیف , خامه و خاک آلود می باشد و به جای ریگ خاک روبه را در کوچه ها می اندازند که کوچه ها را زیادتر آلوده و غیر صحی می کند همچنان کارخانه ها و فابریکه های که در اطراف شهر ها وجود دارد دود آنها سبب آلوده گی می شود پس باید نکات را در نظر بگیریم تا از آلوده گی محیط جلوگیری شود مثلا در ساختن سرک ها باید از مواد بی کیفیت استفاده نشود چون در صورت استفاده از مواد بی کیفیت باعث می شود تا زودتر سرک ها تخریب گردد و در دو طرف سرک ها باید جوی های آبرفت وجود داشته باشد و زیاد بودن نفوس هم باعث آلوده گی می شود و مشکلات را زیاد می به بار می آورد بطور مثال شهر کابل که از جمله شهر های مشهور و پر نفوس افغانستان می باشد مشکلات زیاد در جاده ها و کوچه های آن وجود دارد زیرا نفوس زیاد باعث خرابی جاده ها و کوچه ها می گرددAbout the author

160