محیط زیست

Posted on at


محیط زیست جاییست که ما زندگی میکنیم ، پاک نگهداشتن آن وظیفهء تمام ما بوده و باید در پاک نگهداشتن آن سعی و تلاش فراوانی نماییم ، زیرا محیط پاک باعث این میشود تا جامعه ای سالم داشته باشیم


شعارمان شهر ما خانهء ماست نباشد و بلکه عملمان باشد . آنچنان بیندیشیم که دیگر کوچه ای و خیابانی نداشته باشیم بلکه همه جا خانه و کاشانهء ما باشد گل نشان زندگی کرده و خانه مان را با بوی خوش یاس معطر سازیماکثر بیماری ها از ناپاکی محیط بوجود می آید ، مردم به امراض گوناگون مبتلا شده و برای داشتن یک محیط پاک و سالم باید سعی و کوشش زیاد نماییم . مثلآ خانه و کوچهء مان را پاک نگهداریم ، زباله ها را در اطراف جوی ها و سرک ها نریزانیم ، زباله ها را در زباله دانی ها بریزانیم ، کارخانه جات پلاستیک سازی و دیگر کار خانه جاتی که دود تولید میکنند را باید دور از شهر و مناطق مسکونی انتقال دهیم و باید جلوی رفت و آمد موتر هایی که دود زیاد تولید میکنند نیز گرفته شود تیلی که برای موتر ها استفاده میشود باید دارای کیفیت عالی باشد تا باعث آلودگی هوا نشود ، باید جلو افرازات گلخانه یی گرفته شود چون هوا را آلوده ساخته و باعث تخریش طبقهء ازون که زمین را در برابر شعاع ماورایی حفاظت میکند میشود


اگر به فکر جامعه و محیط زیست خود نباشیم ، اقدامات جدی را در زمینهء پاک نگهداشتن محیط زیست خویش نکنیم ، محیط زیست ما آلوده شده ، زندگی انسانها ، حیوانات به خطر مواجه شده و جامعهء ما از جوامع دیگر عقب میماند و پیشرفتی نخواهیم نمود


پس اگر محیط زیست سالم و یک جامعهء صحتمند میخواهیم و مبارزی قوی در برابر سرطانها میخواهیم شویم ، باید از محیط زیست خود محافظت نموده تا وطن ما سر سبز و پاک گشته و هوایی پاک و سالم و گوارا داشته باشیم
About the author

jawad-dorani

Hello, I am Jawad Dorani , An English Teacher and member of SHRO

Subscribe 0
160