چرا باید یک خدا وجود داشته باشد؟

Posted on at


اگر به مقالات قبلی ام(چرا انسان باید دیگری را پرستش کند؟ و آیا خدا وجود دارد؟) رجوع کنید درمی یابید که انسان بی اختیار در پی عبادت کسی منحیث خدا است و اینکه در جهان خدا وجود دارد حال در این مقاله می پر دازم به اینکه چرا باید یک خدا وجود داشته باشد؟


          انسان موجودی است متفکر و عقل او نظر به دیگر موجودات به پخته گی و کمال رسیده است(آن های که از عقل خود در منفعت خود و دیگران کار میگیرند)


                                                                 


حال برای روشن شدن و ثبوت قضیه می پردازم به مثال زنده ای که همه گان با آن آشنا هستند اینکه یک کشور ویا یک نهاد با فردی منحیث مدیر اداره شده تا اینکه تصامیمی در مورد اتخاذ نماید و باعث پیشبرد امور گردد حال اگر در یک اداره دومدیر وجود داشته باشد تصامیم بطور صحیح  اتخاذ نشده و شیرازه ای امور ازهم می پاشد


                                                                                           


 


اگر همین مثال فوق رادر نظر بگیریم در می یابیم که این نظام عالی جهان با این دقت مافوق تصور که ستاره گان وسیارات این چنین بادقت بالا در گردش اند و میلیارد ها سال است در حرکت اند چه گونه با دومدیرکه هریک بطور قطع نظریات متفاوتی دارد اداره شده و تا به حال ازهم گسیخته نشده است واگر پافراتر از سیاره ای خود نگذاریم ودر رابطه آن صحبت کنیم ماه ها به طول خواهد انجامید که چه گونه این کره آبی, کروی بوده وچه عواملی وجود دارد که پنج نوع حرکت اش (وضعی , انتقالی ,حرکت به طرف ستاره یوگا, حرکت با مع کهکشان راه شیری,وحرکت به نقطه ای نامعلوم)  را چه سان انجام می دهد


 


                                                                      


و چه گونه مهتاب باعث جذر ومد دریا ها شده و چه گونه آب های دریا ها به بخار و بعداٌ به باران تبدیل شده و از همه مهمتر اینکه از بدو خلق جهان انرژی ثابت بوده و در حالات متفاوت به اشکال متفاوت تبدیل می شود و ده ها وصد ها موضوع دیگر که نمی خواهم به آن به پردازم چون شاید باعث ملالت عزیزان گردد


                                                                                         


حال اگر در جهان دو خدا ویا بیشتر از آن وجود داشته باشد چه گونه انسان متفکر و آگاه این را می پذیرد ولی اداره کردن یک اداره وریاست را با دو مدیر با عین مقام نمی پذیرد لذاانسان با کمی دقت وتفکر در ماحول در خواهد یافت که فقط وفقط یک خدا وجود دارد که همه ای نظام را با این شکل خارق العاده خلق نموده وتا هر زمانیکه بخواهد وجود خواهد داشت و در خدمت انسان خواهد بود چون انسان اشرف مخلوقات بوده وهمه ای مخلوقات( ماه,ستاره گان,زمین وزمان و... )برای تفکر کردن واندیشیدن اوخلق شده اند تااینکه غافل از سرنوشت خود نباشد چنان که عالم بزرگ جهان می فرماید:


                                  ابروبادو مه وخورشید وفلک در کار اند


                                                                                      تا تو نانی بدست آری و به غفلت نخوری


                          (به امید روزی که انسان ها صحیح بیاندیشند تا اینکه در هردوجهان به کامیابی واقعی برسد)


حامد قریشی خادم انسانیتAbout the author

hamed-quraishi

بنام خداوند منان سپاس زیاد خدای را که من را از جمله تمام مخلوقاتش انسان ،از جمله تمام انسان ها مسلمان و از جمله تمام مسلمان ها امتی حضرت پیامبر ص آفرید من بنده ی خدا حامد قریشی در سال 1371ه ش در ولسوالی خواف ایران در دوران مهاجرت در…

Subscribe 0
160