معناهای صلح از دیگاه های مختلف

Posted on at


صلح دارای دارای معناهای بیشتر میباشد که شامل آرامش روحی- آشتی- آزادی-همدردی و همدلی و همچنان صلح یک عدالت اجتماعی و امنیت عمومی و همچنان آرامش برای تمام مردم در روی کره زمین می باشد صلح یک هدف بسیار مهم و ارمان بسیار زیبا و اساس برای بر آورده شدن خواسته های فطری و طبیعی بشر میباشد صلح باعث پیشرفت یک کشور و همچنان باعث آبادی وپیشرفت یک کشور میگردد. صلح که معن

ی اشتی را میدهد و خوشی ها و ارامش ها را در بین مردم و بشر بوجود آورده است .صلح از دیگاه اسلام دارای معانی بیشتر بوده که بمعنی همدردی – ارامش – خوشی شادی – دوستی – زندگی میباشد اسلام عزیز تمام مسلمانان را در راه های درست هدایت کرده تا در قبال کارهای درست ایشان خوشی ها و آرامش داشته باشده با انجام دادن کارهای درست که اسلام انها را اموزانده و هدایت کرده است که انها خوشی و آرمش را داشته باشند

تمام انسان های که در یک جامعه اسلامی زندگی دارند و اطاعت از آوامر الهی دارند و پیروی از اسلام و قران میکنند انها با انجام این کارها ارامش و شادی های زیاد و صلح را بدست میآورند

 

 

 

    صلح آوردن قهرمانان افغان  در کشور

شاد شدن ملت افغان در کشور

صلح و اشتی ازماست ای ملت افغان

خانه او کاشنه ات ویران از ان ماست ای ملت افغان

دوست داریم صلح را که اشتی ارد ای ملت افغان

صلح اورد ارامش  ملت شد خوش ای ملت افغان

organized and prepared by M sahim (Hkimzada)   ترتیب کننده محمد سهیم (حکیم زاده. About the author

saheem15saheem

saheem saheem One of the womensannex writer Kabul Afghanistan

Subscribe 0
160