عبادت

Posted on at


عبادت      


               


طوريكه ميدانيد عبادت خالصانه جز وظايف هر شخص مسلمان عاقل و بالغ است كه با حضور قلب پاك و آرامش روح عبادت را انجام دهد از نضر دين اسلام اكثريت كار هاي مفيد و مشروع عبادت گفته ميشود


 .


بطور مثال فرمانبرداري از والدين و انجام كارهاي شايسته چون گرسنه اي را سير كردن و يا برهنه اي را پوشانيدن و يا نابيناي را دست گرفتن كه اين كارها جز كارهاي خيريه بوده كه كليمه خيريه هم جز عبادت است و يا والدين كه به خاطر اولاد هاي خويش رنج و زحمت مي كشند اين هم جز عبادت است چراكه زمينه آسايش روحي وفزيكي را براي آنها مهيا نموده تا به خداي خويش نزديكتر شوند .


البته بايد گفت كه اين نكته ها را در بين جوامع غير از اسلام نيز ميتوان مشاهده نمود شما خود ميدانيد كه تمام مردم جهان شي و يا ديني را براي خويش بر گزيده اند و انرا عبادت مينايند .


چون آنها خداي يكتا را قبول ندارند پس كارهاي نيك و پسنديده آنها عبادت نيست بلكه ميتوان به آنها كه خوب گفت


.


البته بايد ما مسلمانان شكر خداي خود را بجا آورد چون خداوند در عوض عبادت ما براي خداوند اجر و پاداش ميدهد در حاليكه خداوند هيچ نيازي به ما ندارد .


و همچنان اين عبادت است كه وجود ما را از بدي ها و پليدي ها پاك ساخته و نظري لطف خداوند منان است كه بنده گا نش را توفق عنايت فرموده تا خداي خود را عبادت نموده و وجود خود را از شر گناه و معصيت پاك نموده تا توشه اي براي آخرت خويش داشته باشند .


البته بايد ياد اور شد كه نوع عبادت در نزد الله ج مبارك است چه كم باشد و چه زياد حوا به گفتن يگ كلمه يعني كلمه اي الله و يا سبحان الله باشد و يا راز و نياز و نيايش در دل شب باشد ويا هم نماز ويا تلاوت قرآن شريف باشد همه اينها سخن زدن همراي الله پاك بوده بشزطيكه با قلب پاك و احساس ندامت از گناه باشد در نزد الله ج مقبول خواهد بود .


و در عوض خداوند مشكلات ما را حل نموده و ما را در دنيا و آخرت انشا الله سر بلند و سرافراز خواهد نمود .پايان160