اختلالات روانی

Posted on at


خداوندی را سپاس میگویم که ما را توفیق عنایت فرمود تابیاموزیم و بیاموزانیم، همانطوریکه انسان بحیث یک موجود زنده به دلایل متعدد نتوانسته است. در برابر مشکلات و بیماریهای جسمی در امان باشد. به همان گونه مصئونیت خود را از بد و پیدایش تا این حال در مقابل بیماریهای روانی نیز از دست داده است.اختلالات روانی منحیث یک خطر هرآن بشر را تهدید میکند. و هرفردی از افراد جامعه مربوط به هر طبقه ئی از اجتماع و در هر گروه سنی که قرار داشته باشند میتوانند مبتلا به یک اختلال روانی گردند، اختلالات روانی یکی از موضوعات بسیار قدیمی بشمار میرود که از زمان های بس طولانی بشر باآن دست به گریبان بوده است. اختلالات روانی ممکن در قالبهای مختلفی مثل ( اضطراب، افسردگی شدید، ترس، خشم و وسواس و غیره در یک شخص بروز کنند و باعث مختل شدن رول عادی زندگی شوند. عوامل بسیاری وجود دارند که میتوانند بر روان ما تأثیر مثبت و منفی بگذارند. که از جمله آن میتوان از عوامل زیستی (وراثت) و محیطی مثل عدم بر آروده شدن نیاز ها، بیکاری، مشکلات اقتصادی، اجتماعی، ناکامی و عشق نام برد. همه یی این مسائل باعث میشوند تا فرد از لحاظ روحی و جسمی تحت فشار مداوم قرار گیرد که این خود زمینه ساز برای بروز بسیاری از اختلالات روانی میگردد.فرد مبتلا به اختلال روانی نسبت به مردم و زندگی بی علاقه بوده دچار نوعی ترس ها و نگرانی های بی مورد، عدم تحمل در قبال مسایل زندگی، خستگی، و در خود فرورفتگی میباشد. هر چند در عصر حاضر بشر شاهد افزایش پیشرفت علم تکنولوژیست. ولی با آن هم این دستاورد(((())))) نتوانسته است امکان زندگی با آرامش نشاط را برایش مهیاسازد طبق بررسی های سازمان صحی جهان امروز 25% از مردم جهان دچار یکی از انواع اختلالات روانی – عصبی رفتار هستند. با آن هم جای نگرانی نیست به دلیل اینکه بیماریهای روانی مانند بیماریهای جسمی کشنده نیستند چون بیماریهای روانی قابل پیشگیری بوده و اگر مانند سایر بیماریها به موقع تشخیص داده شوند و تحت درمان قرار گیرند به همان میزان از مزمن شدن اختلال کاسته خواهد شد.160