اولین عکس

Posted on at


اصطلاح فوتوگرافی را برای اولین بار جان هرشل در سال 1839 بکار برده است که فوتو به معنی روشنی و گرافی به معنی ترسیم است که ترکیب این دو کلمه را میتوان چنین نوشت: ترسیم توسط نور و یا نور نگاری . عکاسی و یا کشف کمره همانند دیگر ماشین آلات سالیان طولان تجربیات بسیار و عمرهای طولانی را بلع کرده است که از آن جمله میتوان از دانشمندانی چون  ارسطو، اقلیدس، ترالس ، و البرت ماگنوس نام بردعکاسی که برای بار اول توسط پروسه مونوکروم حیاتش را آغاز کرد. درین میتود ژوزف نایسفورنیپس فرانسوی روی تخته که از مخلوط قلمی و سرب ساخته شده بود یک قشری بسیار نازک از قیری که در پترول منحل گردیده بود، ریخت . علما تا مدت های طولانی نمیدانستند که نیپس برای تولید این عکسش از چه موادی استفاده نمود است . این مفکوره برای اولین بار در سال 1798م خطور کرد و 28 سال بعد وی به این آروزیش رسید وی تصویر یکی از تعمیر ها را از سوراخ کوچکی عبور داد  و آنرا روی تخته انداخت و تخته همچنان برای مدت تقریبآ8 ساعت در معرض روشنی این منظره قرار داشت. بعدآ نقاطی که در معرض آن سخت تر گردیده و نقاط تاریک آن سخت با قیر نرم تر و نمای روشن تری بروز میکرد که این خود به نام تصویر منفی یاد میگردیدزیرا درین تصویر بر خلاف آنچه باید باشد نقاط روشن منظره تاریک ونقاط تاریک آن روشن به نظر میرسید که بعد ها این معظله به کمک ترکیبات کیمیاوی مثل کلوراید نقره و غیره حل گردید. البته نیپس هنرش را فوتوگرافی به لسان یونانی به معنی ترسیمبا اشعه آفتاب است بعد از مدت هشت ساعت آنچه در اولین عکس تاریخ معلوم میشد عبارت بود از یک دود رو، یک قسمتی از یک دیوار خشتی  قسمتی از زمین های زراعتی  و یک خط به شکل نقره یی این خط نقره یی همانا حرکت آفتاب را نشان میداد چون مدت تکمیل عکس یک مدت طولانی (8 ساعت ) بود لذا حرکت آفتاب به شکل یک خط نقره یی درین تصویر قابل مشاهد بوداولین عکس در تاریخ که توسط نیپس گرفته شد یک عکس منفی کم رنگ بود که میتوان از آن یک نقل مثبت عکس را نیز تهیه کرد. " پایگاه عکاسی بین المللی " در موزیم رایس انگلهورن در مانهایم (غرب آلمان ) در نمایشگاهی ویژه سرگذشت عکاسی را از آغاز تا امروز مرور کرده است . در این نمایشگاه هم به اصل اولین عکس تاریخ به نام " منظره از پنجره لوگرا " که در سال 1826 همانا توسط نیپس گرفته شده است ، جا داده شده است و هم به نقل مثبت این عکس که توسط هلموت گرنزهایم ساخته شده بود هدف اصلی از برگزاری این نمایشگاه بررسی راه های پر فراز و نشیب عکاسی است در این نمایشگاه تولد عکاسی ، کاربردها ، علاوه ها در راستای پیشرفت ، وضیعت در جریان دو جنگ شوم ... الی ظهور آن به شکل یک هنر ظرفیت و وضیعت امروزی آن مرور میشود. اما اولین عکس جهان آخرین بار در نمایشگاهی در اروپاه در سال 1898 به تماشا گذاشته شد، پس از آن به مدت پنج دهه ناپدید شد. گرنزهایم که در این فاصله به بریتانیا  مهاجرت کرده بود ، با تلاشی سرسختانه  در جستجوی عکس بود تا سرانجام در سال 1952 آن را در بکسی در لندن پیدا کرد 


      "نوشته : محمد صیام "زلمیAbout the author

seeyam10zalmi

I am M.seeyam zalmi i was born in 1994 graduated form Habebya high school in 2011. I know Dari English Pashto I am a writer, web Bolger,Photographer and a film maker and editor. I am working now in film annex. So now I want to use my experience at this…

Subscribe 569
160