فکر می کنید چرا اسلام از غیبت کردن منع کرده است؟

Posted on at


اغلب زمانیکه سخن ازامر به معروف و نهی از منکر میشود مخصوصآ دومی.بعضی از ما مسلمانان در مقابل آن عکس العمل نشان میدهیم که چرا اینقدر سخت گیری در اسلام است و چرا باید از انجام چنین و یا چنان کاری منع باشیم و با عقل ناقص خود می خواهیم تصمیم بهتری بگیریم.


و یا اگر عکس العمل نیز انجام ندهیم پس در عملی کردن آن چنان هم شور و شوق نداریم. بی خبر از اینکه خدا مافوق تمام قدرت هاست.قرآن اساسی ترین قانون زندگی است و اسلام سراسر مفاد است به گفته داکتر انور الحق جبار خیل: اسلام دین صحت است و هر آنچه صد اسلام باشد مرض است


.


بعضی ها در مورد تاکید اسلام بر پاکی در هنگام نماز و پاک بودن لباس و جای نماز حساسیت نشان میدهند و می گویند چه ضرور که این همه را انجام دهیم. آنها شاید ندانند که در کنار سایر مفاد این عمل آنها از بیمادی های زیانی وقایه میشوند که یکی از آنها بیماری فوق العاده خطرناکی است که همه ساله جان چندین کس را میگیرد بیماری وبا .که منشآ مکروبی دارد و میکروب آن نیز در مدفوع یافت میشود


.


اگر گاهی به گناه و ثواب به چشم ضرر و مفاد دیده باشیم همه چیز واضح میشود.


بگو ببینم.اکر کسی رباطی بخرد و همراه آن کتلاکی موجود باشد که فرض مثال از انجام این موارد و آن موارد باوی خودداری شود. آیا این عاقلانه است که قوانین بخصوص آنرا در نظر نگرفته و از پیش خود قوانینی طرح کنیم و یا برضد آن عمل کنیم. نتیجه مشخص است که تاوان خواهیم نمود


.


در مورد انسان نیز همینطور.چه کسی است که بتواند بهتر از خالق اصلی اش در مورد نفع و ضرر او بداند و قوانین وضع کند.


امروزه دز اکثر موارد به اثبات رسیده که حق بجانب اسلام بوده است. تمام پیشگویی های قرآن و پیامبر که از خود خدا نشآت میگیرد به حقیقت پیوسته است.


غیبت کردن ازجزئی ترین موارد آن است که آثار بد آن از جمله نفاق و کینه و کدورت را به آسانی می توان مشاهده نمود


.


 


5


نفر نشسته اند و صحبت می کنند.جلسه دارند. درین جلسه صحبت هایی میشود. بعضی بعضی دیگر را رد میکنند و بعضی همدیگر را تائید میکنند.


به هر صورت .جلسه ختم میشود و هر کدام به راه خود میروند اما این قضیه به همین قشنگی ختم نمیشود.


از بین این چند نفر.سه آن دختر اند که در راه بر گشتن برای تبصره جلسه خود جلسه دیگری برگذار میکنند و شروع میکنند به غیبت و بدگوییو همچنان پسرا نیز وقتی به جمع دیگر همنوعان خود میپیوندند شروع میکنند به تمسخر و خنده و بدگویی و به القاب زشت یادکردن


.


من و شما هم لزومآ چنان تجربه  یی داشته ایم. خیلی لذت بخش است همینطور نیست؟


اما این واضح است که هر گناهی لذت خودش را دارد اما لذتی که بجز ذلت چیزی در پی ندارد. این همیشه لذت ها نیست که علل و عوامل یک زندگی خوب و پر بار باشند بسا موفقیت ها و خوشی های دایمی پس از چندی مشقت و تلاش پیگیر بدست آمده اند.لذا باید دقیق باشیم و خوشی و لذت حقیقی را جویا بوده و یا به اصطلاح دنبال رنجی باشیم که گنج آن باقی بماند. نه گنجی که رنجش باقی بماند


 


تصور کنید که در همان صحنه به ظاهر خوش.کسی فیلم گرفته باشد و به اهل آن بنمایاند آیا چه حال میتوانند داشته باشند آنهایی که ازین موضوع به آنصورت لذت میبردند و یا بر عکس سخنان گروه بعدی را به این گروه بشنوانیم چی خواهد شد؟


شاید بگوئید که این موضوع امکان ندارد اما ما مسلمان هستیم که به دنیای غیر از دنیای موجود اعتقاد داریم که در آنجا تمام اعمال پنهان و آشکار ما برملا خواهد شد.


چقدر خجالت آور است!!!


حقیقت اینست عیب های هر شخص در کوله پشتی اش است و انسانها در پی همدیگر روان هستند که به این صورت هیچ کس از عیب خود آگاه نبوده و عیب دیگران را میبیند.


در مورد آبروی فرد مسلمان به هر صورت. حتی بخاطر آبروی خود هم که شده باید ازین به بعد ازین کار زشت دست بکشیم که با این کار به مفاAbout the author

160