مشکلات جوانان

Posted on at


آینده ی یک کشور در حال توسعه بستگی به ظرفیت جوانان جامعه آن کشور دارد و میتوان گفت جوانان یکی ازپایه های اصلی کشور ما که زیر ساخت‌ها و بنیان های علمی و آینده کشور را می سازد و این قشر را سرمایه اصلی یک دولت نیز نامبرده اند. اساسی ترین مسائل و مشکلات جوانان امروز نبود شغل، سرپناه، ازدواج وغیره.... است: هر قسمت این موضوعات به چندین شاخه های دیگر تقسیم شده و ربط دارند. نبود شغل ، بیکاری جوانان تحصیل کرده در این چند سال اخیر بسیار زیاد شده و در ازدواج مشکلات اقتصادی و فرهنگی، افزایش سن ازدواج و جلوگیری از بچه دار شدن، پیری کشور در آینده را بوجود میاورد که این موضوعات کمی نگران کننده به نظر میرسد و ضرور است دولت مسئولانی را تعین نماید تا چاره یا راه حل برای آن بیندیشند.


.شرکت نمودن جوانان در تمام بنیاد‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی،... در پیشرفت کشور بسیار مهم بوده، رشد و ترقی کشور در شراکت و هماهنگی گروه جوانان در تمامی عرصه ‌ها است. جوانان امروزی کشور ما به دلایل مختلف مانند، ناپایدار بودن پایه های اقتصادی در شراکت و کمبود کمک‌های مادی و معنوی، از شراکت در بیشترعرصه‌ها کناره گیری نموده اند. میتوان گفت بهترین راه حل برای مشکلات جوانان تدبیر و مدیریت صحیح است. ضعیف بودن مدیریت و تصمیمات اشتباه، باعث بوجود آمدن این مشکلات شده است. جوانان یک قشر فعال جامعه هستند و استقلال این قشر ضروری استگرچه جوانان امروزی کشور ترقیات فوق العاده در ورزش نموده اند زیرا ورزش یکی از ضرورت های جوانان است و این قشر بزرگ نیازها و مشکلات گوناگونی دیگری نیز دارند که برای ساماندهی و مدیریت آنها باید بودجه ی را برای این قشر بزرگ جامعه در نظر بگیرند. در این موضوع همه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید کار کنند. در شرایط فعلی برنامه های ضروری است تا وظایف دستگاه‌ها در امور جوانان، برای برون رفت از بحران ها و راحل آنرا بوجود آورند. با توجه به تغییرات ضروریت و اولویت‌های جوانان در مسیر زمان، مسئولان دولتی باید همیشه برنامه‌های جدیدتر و دقیق‌تری برای آینده ی نسل جوان داشته  باشند؛ سرمایه گذاری برای جوانان در واقع ظرفیت سازی است ولی متاسفانه یکی از تازه ترین مشکلات جوانان کشور بهران هویت یا آشفتگی هویت است ، اگر بر این موضوعات رسیدگی نشود شاهید تبدیل آسیب ها به تهدید ها خواهیم بود..About the author

jamil-yosufi

I tell stories. Sometimes those stories take the form of a documentary or music video, sometimes they’re in the form of a short film. JAMIL YOSUFI (born August 2, 1988) is an Afghan film director, DP & Visual FX , 3D Artist. He is a freelance filmmaker, director, Visual FX…

Subscribe 0
160