مشکلات راه بندان در شهر کابل

Posted on at


کابل یکی از ولایت های مرکزی افغانستان ودر ضمن پایتخت کشور عزیز ما افغانستان می باشد،کابل پایتخت است که یکی از پنجمین شهر های در حال انکشاف در جهان شناخته شده است،ولی متاسفانه ازلحاظ حفظ الصحه محیطی در پائین ترین سطح قرار دارد.که علت های مخطلف می تواند داشته باشد


که یکی از مهم ترین عامل اش را می توان از دیاد نفوس وتراکم نفوس در شهر کابل تشکیل داد،که باز از دیاد نفوس از دیاد وسائل نقلیه نیز حائز می گردد.شهر کابل در سابق برای دومیلیون نفوس ودوصد هزار وسائل نقلیه ساخته شده بود در حالیکه امروز در شهر کابل هفت میلیون نفوس وپنجصدهزار عراده وسائل نقلیه را در خود جا داده استاز دیاد کثافات وآلودگی هوا وبه همین ترتیب آلوده گی های آبهای زیرزمینی  در اثر این تراکم بسیار نگران کننده ومشکل ساز است،از دیاد موتر ها وبرعکس کمبود جاده ها وسرک ها وبه همین ترتیب عدم سیستم خوب ترافیک در کشور بر مشکلات راه بندان در شهر کابل افزوده است.به همین ترتیب عدم ایستگاه های مشخص موتر برای لین های مخطلف وهم چنان عدم آگاهی بعضی ازدرایورها از قوانین ترافیکی مشکلات راه بندان را در شهر کابل بیشتر وبیشتر ساخته استسرک های فعلی شهر کابل برای دوصدهزار وسائل نقلیه ساخته شده بود در حالیکه فعلآ در این سرک ها پنجصد هزار وسائل نقلیه عبور ومرور می کند که بسیار غیر قابل باور است وبه مشکلات ترافیک وراه بندان افزوده است.سییستم میترو در کشور عزیز ما کاملآ غیر فعال می باشد،در کشور هائی پیشرفته تقریبآ نصف از ترانسپورت زمینی شان از طریق همین ترانسپورت زمینی یا میترو صورت می گیرد.


ایجاد سیستم میترو گرچی هزینه زیاد می طلبد ولی از نگاه اقتصادی وازبین رفتن مشکلات راه بندی در آینده در کشور بسیار موثر ومفید می باشد.


 


نویسنده:سید علی اصغر یعقوب زاده160